Finanse publiczne

Strona główna » Lipiec - Sierpień 2019

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Lipiec - Sierpień 2019

Ochrona danych osób wnioskujących o pomoc z zfśs

Środki zfśs należy dzielić między uprawnionych, uwzględniając ich sytuację życiową, rodzinną i materialną. Weryfikacja tych kryteriów oraz prawidłowe ustalenie uprawnień świadczeniobiorców wymaga pozyskania i przetwarzania ich danych osobowych. Jakie procedury przyjąć w tym zakresie, aby nie zostały zakwestionowane przez organy kontroli?

więcej »
Finanse Publiczne - Lipiec - Sierpień 2019

Sporządzanie sprawozdań Rb-70 w praktyce

Ustalając stan zatrudnienia oraz kwoty wynagrodzeń wykazywane w sprawozdaniu Rb-70, należy pamiętać, że istnieją grupy zatrudnionych, których nie uwzględnia się w tych wyliczeniach. Podstawą prawidłowej prezentacji danych jest odpowiednio rozbudowana ewidencja księgowa oraz współpraca z komórkami kadrowymi dysponującymi informacjami o zatrudnieniu.

więcej »

Elektroniczne fakturowanie – wyzwanie dla zamawiających

Założenie konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania jest zaledwie pierwszym krokiem we wdrażaniu procedur związanych z ustawowymi wymogami. Każda jsfp powinna zadbać o opracowanie zasad tworzenia kont dla jednostek organizacyjnych oraz przechowywania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

więcej »
Finanse Publiczne - Lipiec - Sierpień 2019

Pojęcie czasu i miejsca pracy w definicji podróży służbowej

Przyznanie pracownikowi określonych należności z tytułu odbycia podróży służbowej wymaga w pierwszej kolejności ustalenia, czy wyjazd służbowy spełnia definicję takiej podróży. Jest to szczególnie trudne, gdy w świetle umowy o pracę miejscem świadczenia pracy jest nie tylko siedziba pracodawcy, ale również określony obszar geograficzny.

więcej »
Finanse Publiczne - Lipiec - Sierpień 2019

Naruszenia w zakresie zaciągania zobowiązań

Plan finansowy jednostki wyznacza limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Przekroczenie tych granic bez uprzedniej zmiany planu może oznaczać naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Co istotne, czynnikiem łagodzącym nie jest ani późniejsza zmiana limitów, ani brak uszczerbku dla stanu finansów jednostki.

więcej »