Finanse publiczne

Strona główna

Opinie

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Brosz o finansach

Czerwiec 2016
 

Czerwiec 2016

następny numer »

Jak prawidłowo sformułować zastrzeżenia od zaleceń pokontrolnych RIO

Niespełnienie określonych wymogów formalnoprawnych, dotyczących brzmienia oraz procedury zgłaszania zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych RIO, może skutkować decyzją o odrzuceniu zastrzeżeń – bez dokonania ich merytorycznej analizy. Jak prawidłowo sformułować treść dokumentu, by skutecznie domagać się rozpatrzenia odwołania?

więcej »

Świadczenia wypłacane pracownikom

Różnorodność świadczeń wypłacanych pracownikom jsfp może prowadzić do problemów z ich kwalifikacją, ewidencją oraz ustaleniem sposobu rozliczenia z ZUS. W celu rozwiązania przynajmniej niektórych wątpliwości omawiamy kilka przykładowych świadczeń wypłacanych w jsfp, prezentując je w ujęciu rachunkowo-podatkowym.

więcej »
Finanse Publiczne - Czerwiec 2016

Zarządzanie ryzykiem w jsfp

Jednostki sektora finansów publicznych zostały ustawowo zobligowane do wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem. Szczegółowo analizujemy różne metody i standardy tego procesu, a także opisujemy zakres działań niezbędnych do przeprowadzenia na każdym jego etapie.

więcej »

Wycena gruntów otrzymanych w trwały zarząd

Jednostka samorządowa otrzymała od jednostki samorządu terytorialnego (jst) informację dotyczącą inwentaryzacji nieruchomości poprzez porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości. W wyniku dokonanego porównania stwierdzono, że jst wykazała wartość gruntów i budowli przekazanych w trwały zarząd. W poprzednich latach – zgodnie z przeprowadzaną inwentaryzacją – wartość gruntów była wykazywana w kwocie 0 zł. W decyzji zarządu powiatu w sprawie ustanowienia trwałego zarządu podano wycenę nieruchomości w wartości, która wykazywana jest teraz w informacji jako wartość budowli. Wartość poszczególnych aktywów została zatem wykazana następująco:

1) według decyzji wartość przekazanych udziałów w nieruchomości wynosi 1 000 000 zł (taka kwota została ujęta w ewidencji księgowej),
2) według informacji przekazanej przez jst na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość księgowa gruntu wynosi 15 000 zł, a wartość księgowa budowli – 1 000 000 zł.

W jaki sposób dokonać porównania danych, jeżeli w informacji wartość gruntów nie jest zgodna z ewidencją księgową jednostki samorządowej? Czy dane w ewidencji księgowej można uznać za prawidłowe, jeżeli zostały wykazane według decyzji i nie są w niej ujęte grunty (wartość gruntów została bowiem wykazana w kwocie 0 zł)?

więcej »
Finanse Publiczne - Czerwiec 2016

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne a wykonywanie kilku umów zlecenia

Zleceniodawca – jako płatnik składek – jest zobligowany do prawidłowego ustalenia, czy zleceniobiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Jak dopełnić tego obowiązku, jeśli zleceniobiorca zawarł kolejne umowy z niezależnymi od siebie płatnikami składek, i jak dokonać poprawnych rozliczeń z ZUS?

więcej »