Finanse publiczne

Strona główna » Wrzesień 2019 » Budżet i podatki » Procedura zgłaszania schematów podatkowych w jst

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Ewelina Skwierczyńska

Procedura zgłaszania schematów podatkowych w jst

Obowiązek raportowania schematów podatkowych nie dotyczy wyłącznie działań sztucznych, mających na celu obejście prawa. Wybranie przez jst korzystniejszego podatkowo rozwiązania jest oczywiście pożądane z uwagi na dyscyplinę finansów publicznych, lecz może – przy spełnieniu określonych warunków – generować obowiązek zgłoszenia Szefowi KAS.

Informacje o schematach podatkowych (dalej także: MDR) przekazuje się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Szef KAS). Ciężar tego obowiązku spoczywa przede wszystkim na promotorze (czyli generalnie na podmiocie wykonującym usługi doradcze, np.doradcy podatkowym, radcy prawnym, pracowniku banku). W niektórych sytuacjach obowiązek raportowania może jednak przejść na korzystającego (podatnika).

Wyjątkowo obowiązkiem przekazania informacji o schemacie podatkowym będzie także obciążony wspomagający, którym może być główny księgowy, biegły rewident czy notariusz. Stanie się tak np. wtedy, gdy przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych przez nich czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru ich działalności, obszaru ich specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych przez nich czynności, powzięli lub powinni byli powziąć wątpliwości, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego są wspomagającymi, może stanowić schemat podatkowy.

MDR a tajemnica zawodowa

Korzystający ma obowiązek przekazania informacji o stosowaniu MDR m.in. wówczas, gdy nie zwolnił promotora z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Jeśli przekazanie przez promotora informacji o schemacie podatkowym (innym jednak niż schemat podatkowy standaryzowany) naruszałoby obowiązek zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej i promotor nie został zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy w tym zakresie, to promotor jest zobowiązany pouczyć korzystającego na piśmie o obowiązku terminowego zgłoszenia schematu podatkowego i jednocześnie przekazać korzystającemu odpowiednie dane dotyczące tego schematu.

W treści uzasadnienia do ustawy wprowadzającej MDR ustawodawca zauważył, że przyjęte rozwiązania są efektem kompromisu między stanowiskiem samorządów zawodowych (które zgłaszały liczne uwagi do projektu) a interesem publicznym, w którym leży dbałość o stan finansów publicznych. Wskazano także, że propozycja przejścia obowiązku raportowania na korzystającego została doceniona – na etapie prac legislacyjnych – np. przez doradców podatkowych. Co ważne, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że zakres informacji, które należy przekazać w ramach obowiązku raportowania MDR, nie jest szerszy niż zakres informacji czy dokumentów, których organ podatkowy mógłby żądać w toku kontroli lub postępowania podatkowego.

W praktyce nie można wykluczyć sytuacji, gdy ze stosowaniem danego uzgodnienia (planowanej czynności mającej wpływ na obowiązek podatkowy) wystąpi więcej niż jeden promotor. Wówczas promotor, który z uwagi na niezwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej poucza korzystającego o obowiązku przekazania informacji o schemacie, jest zobowiązany do pisemnego poinformowania także innych, znanych mu podmiotów zobowiązanych do przekazania informacji o schemacie podatkowym (czyli innych promotorów) o tym, że nie przekaże informacji o schemacie podatkowym do Szefa KAS (art. 86b § 5 ustawy Ordynacja podatkowa – dalej: op). Jednocześnie promotor – w terminie 30 dni od dnia, w którym poinformował korzystającego lub inne podmioty o obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym – informuje o tym fakcie Szefa KAS, wskazując datę udostępnienia schematu podatkowego lub dokonania czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego oraz liczbę podmiotów, które poinformował.

Termin zgłoszenia MDR

W myśl art. 86b § 1 op promotor przekazuje Szefowi KAS informację o schemacie podatkowym w terminie 30 dni od dnia następującego po:

1) udostępnieniu schematu podatkowego lub
2) dokonaniu czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego, lub
3) przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego
– w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej (zob. tabela).

Ustawodawca, mając na uwadze dobro regulacji prawnopodatkowych obowiązujących w całej UE, zawarł w ustawie nowelizującej1 op (wprowadzającej regulacje o schematach podatkowych) przepisy przejściowe określające obowiązek retrospektywnego zgłoszenia MDR. Jako datę graniczną przyjęto:

– 25 czerwca 2018 r. dla schematów transgranicznych;
– 1 listopada 2018 r. dla innych schematów.

Wskazano przy tym, że obowiązek retrospektywnego przekazania informacji o schemacie podatkowym występuje wówczas, gdy pierwszej czynności związanej z jego wdrożeniem dokonano po dacie granicznej.

Ministerstwo Finansów, mając na względzie liczbę uwag zgłaszanych podczas konsultacji publicznych w sprawie ustawy nowelizującej, a także fakt, że instytucja raportowania MDR nie występowała dotychczas w polskim porządku prawnym, spodziewało się opóźnień w realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z nowych przepisów. W związku z tym podjęto decyzję, że ewentualne opóźnienia nie będą rodziły negatywnych konsekwencji, o ile obowiązki te zostaną prawidłowo wykonane do 28 lutego 2019 r.

Z kolei w przypadku opóźnionego, lecz prawidłowego wykonania obowiązków informacyjnych w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. opóźnienia te będą traktowane jako przypadki mniejszej wagi.

[...]

Autorka jest doktorem nauk prawnych, doradcą podatkowym i szkoleniowcem.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.