Finanse publiczne

Strona główna » Wrzesień 2019 » Rachunkowość » Aktywa i pasywa zfśs – ewidencja i inwentaryzacja

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Elżbieta Gaździk

Aktywa i pasywa zfśs – ewidencja i inwentaryzacja

Kontynuując cykl artykułów poświęconych zfśs, w tym numerze koncentrujemy się na zasadach księgowania operacji gospodarczych związanych z funkcjonowaniem funduszu w tworzącej go jednostce oraz na sposobie i terminach inwentaryzowania aktywów i pasywów związanych z tym funduszem.

Operacje gospodarcze dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: zfśs lub fundusz) funkcjonującego w jednostce sektora finansów publicznych, działającej w formie jednostki budżetowej czy samorządowego zakładu budżetowego, są ujmowane w ewidencji bilansowej jednostki tworzącej fundusz.

Szczegółowe zasady ewidencji tych operacji powinny zostać określone w polityce rachunkowości obowiązującej w danej jednostce. Do ewidencji mogą zostać wykorzystane konta określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawowe konta księgowe

Podstawowymi kontami służącymi do ewidencji operacji związanych z zfśs są:

  • konto 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, które służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń funduszu (ewidencja szczegółowa do tego konta winna umożliwiać wyodrębnienie stanu zwiększeń i zmniejszeń funduszu, a także wysokości poniesionych kosztów i uzyskanych przychodów z tytułu poszczególnych rodzajów działalności socjalnej);
  • konto 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”, które służy do ewidencji środków funduszu.

Kontami uzupełniającymi, służącymi do ujmowania zapisów księgowych związanych z funkcjonowaniem zfśs, są natomiast:

  • konto 101 „Kasa”, które służy m.in. do ewidencji zgromadzonej w kasie gotówki należącej do środków zfśs (w odniesieniu do tych środków należy bezwzględnie prowadzić odrębny raport kasowy);
  • konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”, które służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń z tytułu dostaw i usług realizowanych w celu udzielania pomocy socjalnej finansowanej ze środków zfśs;
  • konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”, które służy m.in. do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z tytułu różnych świadczeń z zfśs;
  • konto 240 „Pozostałe rozrachunki”, które służy do ewidencji pozostałych zdarzeń związanych z zfśs, w tym: ewidencji odpisu na fundusz, kosztów dotyczących obsługi rachunku bankowego, prowizji bankowych, świadczeń udzielanych pozostałym osobom uprawnionym do korzystania z funduszu (np. emerytom, rencistom);

[...]

Autorka jest specjalistką z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównego księgowego jsfp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.