Finanse publiczne

Strona główna » Wrzesień 2018 » Budżet i podatki » Zmiany w planowaniu wydatków jst na 2019 r.

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Agnieszka Drożdżal

Zmiany w planowaniu wydatków jst na 2019 r.

Pakiet rozporządzeń, których przepisy umożliwiają zmianę szczegółowości sporządzania planu wydatków w samorządach, ułatwi aktualizację planu w ciągu roku i pozwoli wyeliminować wiele czasochłonnych czynności. Warto pamiętać, że konsekwencją decyzji zarządu jst o wprowadzeniu nowych rozwiązań będzie również zmiana sposobu sporządzenia sprawozdania Rb-28S.

Na bazie uzgodnień Zespołu ds. odbiurokratyzowania jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst) Minister Finansów wydał pakiet rozporządzeń zmieniających, które weszły w życie 4 sierpnia br. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Finansów i organizacji samorządowych, a jego celem jest uproszczenie procedur i redukcja niektórych obowiązków samorządów w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej. Efektem dalszych prac mają być kolejne zmiany przepisów związanych z tym obszarem.

Dotychczas zmodyfikowane zostały następujące rozporządzenia:

1) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej);
2) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej: rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej);
3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (dalej: rozporządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej).

Prawo jst do decydowania o szczegółowości planu wydatków

Istotą zmian jest umożliwienie jst podejmowania decyzji o szczegółowości sporządzanych planów finansowych w zakresie wydatków podległych jej jednostek budżetowych. Samorządy będą zatem same decydować, czy chcą sporządzać te plany w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, czy też dział, rozdział, grupa paragrafów.

Analizując zmiany dokonane w przepisach, należy dokładnie przyjrzeć się rozwiązaniom wprowadzonym w poszczególnych rozporządzeniach.

Regulacje rozporządzenia w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej

W rozporządzeniu w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej (§ 5 ust. 2) przyjęto, że projekty planów finansowych są sporządzane przez samorządowe jednostki budżetowe:

1) w zakresie dochodów – w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf;
2) w zakresie wydatków – w szczegółowości:
a) dział, rozdział, paragraf albo
b) dział, rozdział, grupa paragrafów
– określonej w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Należy pamiętać, że w świetle § 5 ust. 2a rozporządzenia w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej to zarząd jst dokonuje wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych, określonej w ust. 2 pkt 2 rozporządzenia. Jednocześnie w regulacjach rozporządzenia zaznaczono, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż szczegółowość planu wydatków budżetu jst.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do planowania na 2019 r.

Grupy wydatków określone w klasyfikacji budżetowej

W załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej wskazano paragrafy wydatków bieżących i majątkowych, które w jst łączą się w określone grupy (zob. tabela) odpowiadające grupom wydatków wymienionych w art. 236 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp).

Można zauważyć, że zarówno w ramach wydatków bieżących, jak i majątkowych grupy usystematyzowano w sposób pozwalający łatwo je zapamiętać. Jest bowiem kilka podstawowych nazw grup, które powtarzają się, ale w odniesieniu do różnych źródeł finansowania. 

Przy okazji należy zwrócić uwagę, że w wyniku zmiany rozporządzenia paragraf 601 otrzymał brzmienie „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów”.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do planowania na 2019 r.

[...]

Autorka jest szkoleniowcem i doradcą z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, długoletnim skarbnikiem gminy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.