Finanse publiczne

Strona główna » Wrzesień 2018 » Kontrola finansowa » Podział sum uzyskanych w egzekucji

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Adrian Paluch

Podział sum uzyskanych w egzekucji

W przypadku gdy suma uzyskana z egzekucji przypada na rzecz co najmniej dwóch wierzycieli i nie wystarcza na ich zaspokojenie w całości, komornik ustala plan podziału. O kolejności zaspokajania roszczeń decydują przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które ustalają hierarchię poszczególnych kategorii wierzytelności.

Rys. B. Brosz

Zdecydowana większość postępowań egzekucyjnych wymaga przeprowadzenia podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

Plan podziału

Zasadą jest, że organ egzekucyjny sporządza plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. Taki plan powinien być również sporządzony:

1) w przypadku, gdy suma uzyskana przez egzekucję z ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności i innych praw majątkowych nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, a także
2) w przypadku egzekucji, do której stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości (tj. przy egzekucji z ułamkowej części nieruchomości, przy egzekucji z użytkowania wieczystego, egzekucji ze statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego, przy egzekucji w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej, przy egzekucji z własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu).

Planu podziału nie sporządza się w przypadku, gdy suma uzyskana ze sprzedaży ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności i innych praw majątkowych wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Wówczas organ egzekucyjny wypłaca każdemu wierzycielowi przysługującą mu należność, a pozostałą kwotę zwraca dłużnikowi.

Organem egzekucyjnym sporządzającym plan podziału jest co do zasady komornik. Dotyczy to zarówno planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości (art. 1035 kodeksu postępowania cywilnego – dalej: kpc), jak i sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę (art. 1029 kpc) oraz sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych (art. 1033 kpc).

Plan podziału (zob. ramka „Elementy planu...”) jest sporządzany w formie postanowienia.

Elementy sumy podlegającej podziałowi

Najistotniejszą czynnością organu egzekucyjnego sporządzającego plan podziału jest wymienienie sumy ulegającej podziałowi. Na sumę tę składają się kwoty uzyskane ze sprzedaży ruchomości lub nieruchomości albo z egzekucji wierzytelności i praw majątkowych, a także kwoty, które na podstawie odrębnych przepisów należy doliczyć do tych sum, a mianowicie:

1) w przypadku egzekucji z ruchomości:

  • cena nabycia ruchomości, bez względu na sposób sprzedaży;
  • część czystego dochodu z ruchomości oddanej pod dozór, pozostała po pokryciu wynagrodzenia dozorcy;
  • w razie zajęcia pieniędzy – kwota przekazana na rachunek depozytowy Ministra Finansów;

2) przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę – część wynagrodzenia za pracę podlegająca zajęciu i przekazana przez zakład pracy komornikowi lub złożona na rachunek depozytowy Ministra Finansów;
3) przy egzekucji z rachunku bankowego – suma przekazana przez bank komornikowi lub złożona na rachunek depozytowy Ministra Finansów;
4) przy egzekucji innych wierzytelności i innych praw majątkowych – sumy przekazane komornikowi lub złożone na rachunek depozytowy Ministra Finansów;
5) w przypadku egzekucji z nieruchomości:

  • cena nabycia uzyskana ze sprzedaży nieruchomości;
  • nadwyżka dochodów uzyskana w okresie po ustanowieniu zarządcy nieruchomości;
  • suma przypadająca dłużnikowi w chwili zajęcia na podstawie umowy ubezpieczenia.

Istotne, aby w planie podziału została wymieniona nie tylko ostateczna suma podlegająca podziałowi, lecz także poszczególne kwoty, które się na nią składają. Chodzi o to, by osoby biorące udział w podziale mogły się zorientować, czy zostały uwzględnione wszystkie kwoty i czy ich wysokość jest prawidłowa.

Wymienienie praw i wierzytelności

Plan podziału powinien zawierać również wymienienie wierzytelności i praw osób uczestniczących w podziale. Chodzi tu o wierzytelności i prawa wszystkich osób, które mają prawo uczestniczyć w podziale, i to zarówno tych, którym przypadną określone sumy z podziału, jak i tych, które z różnych przyczyn niczego z podziału nie uzyskają.

[...]

Autor jest sędzią sądu rejonowego, absolwentem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.