Finanse publiczne

Strona główna » Styczeń 2010 » Rachunkowość » Prowadzenie ksiąg inwentarzowych

Brosz o finansach

Lipiec 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Dorota Adamek-Hyska

Prowadzenie ksiąg inwentarzowych

Zasady prowadzenia ksiąg inwentarzowych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych są różne dla poszczególnych typów jednostek. Przedstawiamy podstawowe założenia prowadzenia papierowych i elektronicznych ksiąg inwentarzowych.

W jednostkach sektora finansów publicznych księgi inwentarzowe prowadzi się dla środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych. Środki trwałe stanowią kontrolowane przez jednostkę rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku w momencie oddania do używania, przeznaczone na potrzeby działalności statutowej jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

  1. nieruchomości - w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
  2. maszyny, urządzenia;
  3. środki transportu i inne rzeczy;
  4. ulepszenia w obcych środkach trwałych;
  5. inwentarz żywy.

Ewidencja podstawowych i pozostałych środków trwałych

W jednostkach i zakładach budżetowych oraz w gospodarstwach pomocniczych podstawowe środki trwałe ewidencjonowane są przede wszystkim na konie syntetycznym 011 "Środki trwałe". Wartość początkowa tych środków przekracza 3500 zł, dokonuje się od nich odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych, zazwyczaj na koniec roku.

Natomiast pozostałymi środkami trwałymi (ewidencjonowanymi na koncie syntetycznym 013 "Pozostałe środki trwałe") są środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (3500 zł), dla których odpisy umorzeniowe są uznawane za koszt uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania. Oprócz tego, bez względu na wartość, do pozostałych środków trwałych zalicza się także: odzież, umundurowanie, środki dydaktyczne i pomoce naukowe, meble, dywany, książki i inne zbiory biblioteczne oraz inwentarz żywy. Pozostałe środki trwałe są składnikami aktywów trwałych (pomimo jednorazowego umorzenia całej ich wartości początkowej) pod warunkiem wykorzystywania ich w okresie dłuższym niż rok od przyjęcia do użytkowania. Przedmioty o znacznej wartości (do 3500 zł) niespełniające tego warunku (tj. używane krócej niż rok) kwalifikuje się do materiałów.

Do pozostałych środków trwałych w praktyce nie zalicza się także (i nie księguje się na koncie 013) wydanych do użytkowania składników majątkowych o małej wartości (np. do 100 zł), które na podstawie decyzji kierownika jednostki podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej. Objęte są one wtedy szczegółowym, ilościowym oraz zazwyczaj imiennym rejestrem i nie wykazuje się ich w ilościowo-wartościowej księdze inwentarzowej pozostałych środków trwałych.

[...]

Autorka jest ekspertem z zakresu rachunkowości budżetowej, wykładowcą, publikuje specjalistyczne artykuły na łamach prasy branżowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.