Finanse publiczne

Strona główna » Styczeń 2010 » Budżet i podatki » Opodatkowanie stypendiów

Brosz o finansach

Kwiecień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Agnieszka Kowalska

Opodatkowanie stypendiów

Stypendia stanowią istotną formę pomocy dla uczniów, studentów i doktorantów. Ich wypłacanie pociąga za sobą konsekwencje podatkowe i prawne dla podmiotu wypłacającego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) źródłem przychodu mogą być m.in. "inne źródła", do których w myśl
art. 20 updof zalicza się w szczególności stypendia, dotacje (subwencje), dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 updof oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. A zatem - jak wynika z powyższego - świadczenie uzyskane z tytułu stypendium stanowi przychód z innych źródeł.

Należy jednak zwrócić uwagę na art. 21 updof, który zawiera katalog zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis ten realizuje jednocześnie konstytucyjną zasadę wyłączności ustawowej, wyrażoną
w art. 217 Konstytucji. Zgodnie z tą zasadą nakładanie podatków oraz ustalanie podmiotów i przedmiotów opodatkowania, stawek podatkowych i zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatku może nastąpić wyłącznie w drodze ustawy. Przepis ten stanowi jedną z fundamentalnych konstytucyjnych gwarancji ochrony podatnika.

Zwolnienia od podatku dochodowego

Analiza przepisu art. 21 ust. 1 updof prowadzi do wniosku, że w przypadku stypendiów ustawodawca podatkowy przewidział zwolnienie całkowite i zwolnienie limitowane.

Zwolnienie całkowite

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 39 updof wolne od podatku dochodowego są:

  1. stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;
  2. stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów prawa o szkolnictwie wyższym;
  3. inne stypendia naukowe i stypendia za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Warto zauważyć, że studenci i doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń (stypendiów, zapomóg) z utworzonych w uczelniach funduszy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

[...]

Autorka jest pracownikiem izby skarbowej, pozaetatowym członkiem samorządowego kolegium odwoławczego, doktorantką w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.