Finanse publiczne

Strona główna » Styczeń 2009 » Rachunkowość » Koszty na przełomie roku

Brosz o finansach

Kwiecień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Dominika Jackowska

Koszty na przełomie roku

• Wykonanie planu finansowego

• Dostawy niefakturowane

• Rozliczenia międzyokresowe kosztów

• Koszty na przełomie roku na przykładzie usług telekomunikacyjnych

Zasady ujmowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych jednostki reguluje ustawa o rachunkowości (zwana dalej uor). Zgodnie z zasadą memoriału należy w nich ująć wszystkie przypadające na rzecz jednostki przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (art. 6 uor). Art. 20 uor mówi natomiast, że do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

Pojawia się zatem pytanie: jak zaksięgować fakturę na kwotę 20.000 zł, gdy termin płatności 5.000 zł przypada w 2008 r., a pozostałe części w 2009 r.?

Jeżeli jednostka otrzymała dowód księgowy (fakturę) stwierdzający dokonanie w danym miesiącu operacji gospodarczej, powinna ująć fakturę w pełnej kwocie w tym miesiącu sprawozdawczym, którego ona dotyczy. Termin zapłaty, mimo że dotyczy również następnego roku budżetowego, nie ma wpływu na sposób ewidencji tej operacji gospodarczej. Pozostała do zapłaty w 2009 r. część wykazana zostanie w bilansie zamknięcia, bilansie otwarcia, jak również w sprawozdaniach budżetowych - jako zobowiązanie.

Wykonanie planu finansowego

W tym przypadku bardziej problemową kwestią jest wykonanie planu finansowego. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych (dalej zwaną ufp) kierownik jednostki budżetowej ma upoważnienie do zaciągania zobowiązań tylko do wysokości kwot wydatków ujętych w planie finansowym jednostki na dany rok. Zaciągnięcie zobowiązań ponad plan stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Faktyczne wykonanie planu finansowego to wydatki rzeczywiście wykonane oraz zobowiązania podjęte na koniec okresu sprawozdawczego. Wykonanie takie nie powinno przekroczyć zatwierdzonego planu wydatków w poszczególnych paragrafach z pewnymi wyjątkami. Art. 36 ufp stanowi, że jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. Z praktyki ostatnich lat wynika jednak, że organy kontroli dopuszczają możliwość zaciągania zobowiązań, które przekraczają plan wydatków danego roku, jeśli dotyczą one usług ciągłych, bez których jednostka nie może funkcjonować (np. media, usługi telekomunikacyjne).

Pewnym rozwiązaniem rozpatrywanej sytuacji może być uzyskanie przez kierownika jednostki upoważnienia od jednostki nadrzędnej na zaciągnięcie zobowiązania ponad kwoty ujęte w planie finansowym.

Dostawy niefakturowane

Co do zasady wszystkie podmioty, w tym również jednostki sektora finansów publicznych (jsfp), ustalają koszty na dany okres sprawozdawczy. Ewidencja kosztów prostych w jsfp prowadzona jest na koncie 400 "Koszty według rodzajów". Aby uzyskać kompletne dane o faktycznych kosztach poniesionych w okresie sprawozdawczym, należy na te koszty, na które jeszcze nie otrzymano dokumentu, wystawić dowód księgowy, np. "Polecenie księgowania", i na jego podstawie ująć je w ewidencji kosztów tego okresu, którego dotyczą, jako dostawy niefakturowane.


[...]

Autorka jest audytorem w urzędzie marszałkowskim, specjalistką w zakresie rachunkowości budżetowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.