Finanse publiczne

Strona główna » Sierpień 2018 » Budżet i podatki » Autorskie koszty uzyskania przychodu po zmianie przepisów

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Joanna Rudzka

Autorskie koszty uzyskania przychodu po zmianie przepisów

Ostatnie nowelizacje przepisów dotyczących 50% kosztów uzyskania przychodów ograniczyły krąg uprawnionych do stosowania takiej preferencji podatkowej, lecz nie zmieniły istoty funkcjonowania tego mechanizmu. Wątpliwości zgłaszane przez podatników dowodzą jednak, że wiele pytań o podstawy stosowania wymienionych regulacji wciąż nie traci na aktualności.

Rys. B. Brosz

W ostatnich dniach czerwca prezydent podpisał ustawę z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oprócz kontrowersyjnych przepisów o podatku od sklepów wielkopowierzchniowych zawiera ona zmiany w kwestii rozpoznawania przez podatników 50% kosztów uzyskania przychodów. Omawiana nowelizacja dotyczy dopiero co znowelizowanych przepisów (które weszły w życie z początkiem tego roku) i – co ciekawe – wejdzie w życie 19 lipca br. z mocą wsteczną (od dnia pierwotnej zmiany przepisów).

Zarówno najnowsze, jak i poprzednie zmiany zasiały wiele wątpliwości, m.in. wśród uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, instytutów naukowych i badawczych, jednostek zatrudniających na stanowiskach twórczych. Organy podatkowe wydają szereg negatywnych interpretacji, zabraniających wnioskodawcom stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodów. Nie brakuje też orzecznictwa sądowego, w którym zostały sprecyzowane praktyczne wskazówki w sprawie stosowania omawianych przepisów.

Jednostki powinny zatem przeanalizować podpisane umowy i obowiązujące regulaminy pod kątem spełnienia wymogów ustawowych. Ministerstwo Finansów zapowiedziało bowiem kontrole w tym zakresie. Taka kontrola może łączyć się np. z badaniem prawidłowości zaklasyfikowania konkretnej umowy do kategorii umów o dzieło dla potrzeb rozliczenia składek ZUS.

Stosowanie 50% kosztów

Zgodnie z art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), w obecnym brzmieniu, 50% koszty uzyskania przychodów stosuje się do przychodów z tytułu:

1) zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego;
2) opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną;
3) korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami (z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b updof, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód).

Maksymalnie limit skali wynosi obecnie 85 528 zł.

Definicja utworu i określenie twórcy

Dalsza analiza omawianej problematyki wymaga przypomnienia przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: upapp). Na mocy art. 1 ust. 1 tej ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

[...]

Autorka jest doradcą podatkowym specjalizującym się w rozliczeniach jst. Prowadzi kancelarię Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej (jrudzka@podatkisamorzadu.pl / www.podatkisamorzadu.pl).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.