Finanse publiczne

Strona główna » Sierpień 2017 » Budżet i podatki » Podatek VAT w pytaniach i odpowiedziach

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Joanna Rudzka

Podatek VAT w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Joanna Rudzka – doświadczony szkoleniowiec, doradca podatkowy specjalizujący się w rozliczeniach jst.

Gmina ponosi wydatki na świetlice. Jedna z nich posiada parter, który jest wynajmowany na cele komercyjne, oraz piętro, na którym znajduje się miejsce spotkań wspólnoty. Czy gmina ma prawo do odliczenia części VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące ponoszone na całą świetlicę? Zgodnie ze znanymi nam rozstrzygnięciami organy podatkowe w takich przypadkach pozwalają stosować jedynie prewspółczynnik, co u nas mija się z celem, ponieważ jest on bardzo niski. Czy w opisanych okolicznościach gmina może stosować współczynnik powierzchni?

Moim zdaniem gmina jest uprawniona do stosowania współczynnika powierzchni. Na mocy art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Zgodnie z art. 86 ust. 2b ustawy o VAT sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

1) zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz

2) obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Choć przed udzieleniem ostatecznej odpowiedzi należałoby się dokładnie zapoznać z występującym w gminie stanem faktycznym i niezbędną dokumentacją, to już z krótkiego opisu wynika, że współczynnik powierzchni jest w opisanym przypadku najbardziej odpowiedni. Gmina może bowiem wprost wskazać, jaka powierzchnia jest wynajmowana, a jaka używana tylko na potrzeby wykonywania zadań własnych gminy. Jest to wręcz modelowy przykład zastosowania art. 86 ust. 2h ustawy o VAT dającego podatnikowi prawo do zastosowania właściwego dla siebie sposobu określania podatku naliczonego, tj. do pominięcia prewspółczynnika wynikającego z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.

Mając świadomość występowania negatywnych stanowisk organów podatkowych w tej kwestii, należy się oczywiście liczyć z ryzykiem kwestionowania odliczeń z wykorzystaniem sposobu przyjętego przez gminę. Najpewniejszą drogą byłoby wystąpienie z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego, a w razie wydania negatywnego rozstrzygnięcia – ewentualna obrona stanowiska gminy w sądzie.

Niemal identycznej sprawy dotyczy np. niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 16 lutego 2017 r. (I SA/Łd 1014/16), w którym sąd stwierdził:

Wydaje się [...], że kryterium powierzchni budynku, którego część jest wykorzystywana do działalności gospodarczej, najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności, polegającej na świadczeniu usług wynajmu części budynku. Nie można jednak wykluczyć, że w przypadku innego rodzaju wydatków, które gmina poniesie w przyszłości, właściwe będą inne sposoby określenia proporcji.

Zauważyć należy, że z art. 86 ust. 2h ustawy o VAT wynika, że ustawodawca pozostawił podatnikowi prawo wyboru sposobu określenia proporcji właśnie w tym celu, by mógł on wybrać sposób najbardziej reprezentatywny w odniesieniu do konkretnego wydatku. Nie znając wydatku, nie można obiektywnie ocenić, że dany sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.