Finanse publiczne

Strona główna » Sierpień 2009 » Budżet i podatki » Wypłata wynagrodzenia

Brosz o finansach

Sierpień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Agnieszka Kowalska

Wypłata wynagrodzenia

Jak naliczyć koszty uzyskania przychodu w sytuacji, gdy w jednym miesiącu wypłacane jest wynagrodzenie za dwa miesiące pracy.

Jesteśmy samorządową jednostką budżetową - szkołą. Zatrudniamy nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela. Jednostka nadrzędna nakazała nam - na podstawie porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi - wypłacać wynagrodzenia nauczycielom z góry za dany miesiąc, ale datę wypłaty wyznaczyła na ostatni dzień miesiąca poprzedzający miesiąc, za który należy się wynagrodzenie - np. 31 marca za kwiecień. Wyjątkową sytuacją jest styczeń - data wypłaty to 2 stycznia. Czy zatem, wypłacając fizycznie dwie wypłaty w styczniu (2 stycznia za styczeń i 30 stycznia za luty) mogę dwukrotnie potrącić koszty uzyskania przychodu? Zaznaczam, że w grudniu nauczyciele nie otrzymują wynagrodzenia, więc w sumie koszty uzyskania przychodu potrącane są 12 razy. Czy zgodnie z przepisami powinna zgadzać się suma 12 potrąceń w roku, czy też obowiązuje zasada, że można naliczyć tylko raz koszty uzyskania przychodu w jednym miesiącu? Jeżeli tylko raz, to co może zrobić nauczyciel, żeby nie stracić - powinien sam dopisać dodatkowe koszty uzyskania przychodu w PIT?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej zwanej ustawą) źródłami przychodów są m.in. stosunek służbowy oraz stosunek pracy. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że stosunek pracy jest stosunkiem zobowiązującym, w którym jedna strona (pracownik) zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz drugiej strony (pracodawcy) pod jej kierownictwem, a pracodawca z kolei - do wypłaty wynagrodzenia.

Składniki wynagrodzenia nauczyciela

Stosunek pracy nauczycieli został uregulowany w Karcie Nauczyciela (KN), której art. 10 ust. 1 stanowi, że stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej - w zespole szkół, na podstawie umowy o pracę lub mianowania, z zastrzeżeniem ust. 81. Natomiast w myśl art. 30 ust. 1 KN wynagrodzenie nauczycieli (z zastrzeżeniem art. 322) składa się z:

  1. wynagrodzenia zasadniczego;
  2. dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
  3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
  4. nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54.

Należy dodać, że zgodnie z art. 30 ust. 6 KN organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego (jst), uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (w regulaminie obowiązującym od 1 stycznia do 31 grudnia):

  • wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki ich przyznawania (z zastrzeżeniem art. 33 i 343);
  • szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (z zastrzeżeniem art. 35 ust. 34);
  • wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Wskazane stawki i zasady należy określić w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli - składające się z elementów wymienionych w ust. 1 - odpowiadały na obszarze działania danej jst co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa odpowiednio w ust. 3.

[...]

Autorka jest pracownikiem izby skarbowej, pozaetatowym członkiem samorządowego kolegium odwoławczego, doktorantką w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.