Finanse publiczne

Strona główna » Sierpień 2009 » Kontrola finansowa » Wykazywanie danych w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S

Brosz o finansach

Kwiecień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Krystyna Gąsiorek

Wykazywanie danych w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S

Odroczony termin płatności, rozkładanie zobowiązań na raty czy łączne zobowiązanie podatkowe to kwestie sprawiające jednostkom sporo problemów przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych Rb-PDP i Rb-27S.

Poprawne sporządzenie sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych przez gminy i miasta na prawach powiatu jest ważne dlatego, że wykazane w nim dane służą do wyliczenia podstawowych dochodów podatkowych, a te z kolei są potrzebne do obliczenia poszczególnych wskaźników z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wskaźniki natomiast służą do wyliczenia subwencji ogólnej. Trzeba też zauważyć, że nieprawidłowe sporządzenie tego sprawozdania może wiązać się z konsekwencjami finansowymi dla jednostki samorządu terytorialnego (jst) - zwrotem części subwencji lub otrzymaniem jej w mniejszej wysokości.

Gminy i miasta na prawach powiatu prowadzą ewidencje podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie to ustala zasady rachunkowości i plan kont dla ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych realizowanych przez organy podatkowe jst.

Przy sporządzaniu sprawozdania Rb-PDP trzeba wziąć pod uwagę, że dane wykazywane w sprawozdaniu w poszczególnych okresach sprawozdawczych mają ścisłe powiązanie ze sporządzanym sprawozdaniem Rb-27S. W obydwu pokazujemy te same dane, a dotyczą one następujących kolumn:

  • "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)";
  • "Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy";
  • "Skutki udzielonych ulg, zwolnień";
  • "Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy" (kolumna ta jest podzielona na dwie odrębne: "Umorzenia zaległości podatkowych" oraz "Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności").

Sprawozdanie Rb-PDP jest sprawozdaniem, w którym wykazujemy dane dotyczące wybranych źródeł dochodów podatkowych, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S wykazujemy dane w większej szczegółowości i dotyczą one wykonania planu dochodów budżetowych jst.

Czy w sprawozdaniu za 2008 r. Rb-PDP należy wykazać w kolumnie 6 "Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty" kwoty rat z terminem płatności przypadającym na 2009 r. (układ ratalny określony w 2007 r.)? W II kwartale 2007 r. organ podatkowy określił dla podatnika następujący układ ratalny spłat zaległości podatkowych: 20 rat, w tym 3 ostatnie przypadające do zapłaty w 2009 r. Kontrola gospodarki finansowej gminy zakwestionowała powyższe wykazanie w sprawozdawczości budżetowej i stwierdziła, że decyzja ta powinna być wykazana wyłącznie w III i IV kwartale roku 2007. Naszym zdaniem nieuwzględnienie rat przypadających do zapłaty z terminem płatności wykraczającym poza rok wydania decyzji spowoduje błędne wykazanie "zaległości" (kol. 10) w sprawozdaniu Rb-27S w roku 2008 i 2009.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że chodzi o wydaną przez organ podatkowy w II kwartale 2007 r. decyzję dotyczącą rozłożenia na 20 rat spłaty zaległości podatkowych, z których 3 ostatnie przypadają do zapłaty w 2009 r.

[...]

Autorka jest pracownikiem regionalnej izby obrachunkowej, ekonomistką, specjalistką w zakresie finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.