Finanse publiczne

Strona główna » Sierpień 2009 » Rachunkowość » Ewidencja kosztów i przychodów na kontach 750 i 760

Brosz o finansach

Lipiec 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Justyna Bezrutczyk

Ewidencja kosztów i przychodów na kontach 750 i 760

Mimo że odpowiednie rozporządzenie reguluje zasady ewidencji przychodów i kosztów na kontach 750 i 760, w praktyce wielokrotnie pojawiają się wątpliwości, czy dane zdarzenie zakwalifikować do działalności bieżącej, czy do pozostałej działalności operacyjnej.

Zasady ewidencji przychodów i kosztów na kontach 750 "Przychody i koszty finansowe" oraz 760 "Pozostałe przychody i koszty" określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (dalej zwane rozporządzeniem). Podstawową zasadą ewidencji na tych kontach jest księgowanie przychodów po stronie Ma i kosztów po stronie Wn, co pokazuje schemat 1.

Ewidencja analityczna

Zalecane jest stosowanie analityki do kont wynikowych - odpowiednio dla pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych oraz dla kosztów i przychodów finansowych. Ewidencję analityczną do kont 750 i 760 prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej: dla przychodów stosuje się klasyfikację dochodów budżetowych, natomiast dla kosztów - klasyfikację wydatków budżetowych1. Na koniec roku sumę przychodów z tytułu dochodów budżetowych, przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne przenosi się na stronę Ma konta 860 "Wynik finansowy", a sumę kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych - na stronę Wn konta 860. Różnica pomiędzy pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi stanowi zysk lub stratę na działalności operacyjnej, natomiast różnica pomiędzy przychodami a kosztami finansowymi - zysk lub stratę z działalności gospodarczej. Taki sposób ustalenia wyniku znajduje swoje odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat.

Zgodnie z rozporządzeniem jednostki budżetowe muszą ewidencjonować koszty według rodzajów oraz sporządzać rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

W rachunku zysków i strat przychody z tytułu dochodów budżetowych jednostek budżetowych ujmuje się w pozycji A.V "Pozostałe dochody budżetowe".

Jednostki budżetowe realizują dochody budżetowe m.in. z tytułu podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, takich jak: opłaty administracyjne, cła, wpłaty nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych lub wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych, wpłaty z tytułu zwrotów wydatków budżetowych z lat ubiegłych, jak również kwoty wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego i niektórych składek z ubezpieczenia społecznego.

[...]

Autorka jest specjalistą z zakresu rachunkowości budżetowej, pracuje jako specjalista w oddziale finansowo-księgowym izby skarbowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.