Finanse publiczne

Strona główna » Październik 2019 » Kadry i płace » Podróże służbowe w pytaniach i odpowiedziach

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Jarosław Jurga

Podróże służbowe w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Jarosław Jurga – ekonomista i certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

Czy przy delegowaniu pracownika na badania lekarskie przysługuje dieta?

Zasady przeprowadzania badań lekarskich pracowników zostały określone w ustawie Kodeks pracy (dalej: kp). W art. 229 § 3 tej ustawy wskazano, że okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy, przy czym za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych. Zapisy kp wskazują, że pracownikowi odbywającemu podróż służbową w celu wykonania badań lekarskich do innej miejscowości niż jego stałe miejsce pracy bądź siedziba pracodawcy należy się zwrot wyłącznie kosztów przejazdu, jednak na zasadach określonych zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.

Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku zwrot kosztów przejazdu pracownika na badania lekarskie nastąpi na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.


Czy pracownik może wykorzystywać w podróży służbowej samochód niebędący własnością pracodawcy, stanowiący jednocześnie przedmiot leasingu pracownika?

Sposób zwrotu kosztów używania przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych został określony w rozporządzeniu z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. W myśl § 1 tego rozporządzenia zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o używanie pojazdu do celów służbowych, zawartej między pracodawcą a pracownikiem. Zapisy rozporządzenia nie określają, jaki tytuł prawny do użytkowanego pojazdu powinien mieć pracownik. W przypadku zwrotu kosztów w formie ryczałtu niezbędne jest zawarcie umowy między pracownikiem a pracodawcą, której zapisy powinny określać warunki, na jakich pracownik będzie korzystał z samochodu, którym dysponuje, i tu – do celów dowodowych – zasadne wydaje się wskazanie tytułu prawnego pracownika do użytkowanego pojazdu. Nie musi to być tytuł własności, może to być umowa użyczenia określona zapisami art. 710 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc), przez którą użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.