Finanse publiczne

Strona główna » Październik 2019 » Prawo » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Omawiamy zmiany w systemie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wiele istotnych zmian. Zmiany te odnoszą się do kwestii związanych m.in. z:

– deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

– nowymi rodzajami decyzji wydawanych w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami;

– nowym rodzajem odpowiedzialności za delikty związane z naruszeniem zasad funkcjonujących w systemie opłaty za gospodarowanie odpadami;

– ustalaniem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obowiązujących od 6 września 2019 r. zmian i nowych rozwiązań prawnych.

Ustalanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada gminy, w zakresie posiadanych kompetencji, oraz – gdy podmiotem zarządzającym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi jest związek międzygminny – zgromadzenie tego związku posiadają kompetencje w zakresie ustalenia opłat za odpady komunalne w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat. Te maksymalne stawki za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc:

1) w przypadku metody uzależnionej od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem1 za mieszkańca; a zatem stawka maksymalna w 2019 r. wynosi 33,86 zł;

2) w przypadku metody uzależnionej od ilości zużytej wody z danej nieruchomości – 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m3 zużytej wody; a zatem stawka maksymalna w 2019 r. wynosi 11,85 zł;

3) w przypadku metody uzależnionej od powierzchni lokalu mieszkalnego – 0,08% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego; a zatem stawka maksymalna w 2019 r. wynosi 13,54 zł;

4) w przypadku uchwalenia jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego – 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za gospodarstwo domowe; a zatem stawka maksymalna w 2019 r. wynosi 94,81 zł;

5) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1110 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; a zatem stawka maksymalna w 2019 r. wynosi odpowiednio 54,18 zł i 16,93 zł, przy czym stawki opłat za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności;

6) w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może być wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem; a zatem stawka maksymalna w 2019 r. wynosi 163,90 zł.

Istotną nowością wynikającą z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest możliwość uwzględnienia – przy ustalaniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych – stopnia, w jakim dochody ze środków własnych pozyskanych ze sprzedaży surowców wtórnych i produktów przygotowanych do ponownego użycia pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ważną zmianą jest także umożliwienie radom gmin i związkom międzygminnym różnicowania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, terenu odbierania odpadów (teren wiejski lub miejski), a także rodzaju zabudowy. Ponadto rada gminy może stosować łącznie różne kryteria różnicujące stawki opłaty. Nowelizując ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej także: uucpg), zezwolono związkom międzygminnym na stosowanie kryteriów różnicujących stawki opłaty odrębnie dla gmin wchodzących w skład danego związku, jeżeli będzie to uzależnione od kosztów odbierania odpadów komunalnych i gospodarowania nimi w poszczególnych gminach lub od warunków miejscowych.

Nowością przy stanowieniu stawek opłaty jest określenie przez radę gminy stawki podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Przyjmuje się wówczas wysokość tej stawki w kwocie nie niższej niż dwukrotna i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy.

[...]

Zofia Wojdylak-Sputowska – audytor wewnętrzny (lic. MF nr 344/2004), specjalista w zakresie finansów komunalnych, budżetu jst, podatków i opłat lokalnych oraz egzekucji administracyjnej.

Arkadiusz Sputowski – audytor wewnętrzny (lic. MF 134/2004), długoletni pracownik służb podatkowych państwa i jst, doświadczony wykładowca i trener.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.