Finanse publiczne

Strona główna » Październik 2013 » Kadry i płace » Wynagrodzenie płatnika a zaliczka na podatek

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Aleksander Gniłka

Wynagrodzenie płatnika a zaliczka na podatek

Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek obliczenia i pobrania podatku oraz wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Przysługuje mu za to wynagrodzenie. Co zrobić, gdy okaże się, że wynagrodzenie zostało pobrane od niewłaściwie naliczonego podatku?

Rys. B. Brosz

Podmioty zatrudniające pracowników na podstawie stosunku pracy bądź na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenia są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów wypłacanych na podstawie tych umów. Zgodnie z art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: op) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zobowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Z tego wynika, że na płatniku ciążą następujące obowiązki:

1) obliczenia podatku,

2) pobrania podatku,

3) wpłacenia podatku organowi podatkowemu.

W myśl art. 28 § 1 op płatnikom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

[...]

Autor jest doradcą podatkowym, współpracownikiem firm szkoleniowych, specjalizuje się w podatkach dochodowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.