Finanse publiczne

Strona główna » Październik 2009 » Rachunkowość » Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Brosz o finansach

Lipiec 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Lucyna Hanus

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z zakresu rachunkowości odpowiada Lucyna Hanus - ekspert w dziedzinie rachunkowości budżetowej, członek kolegium RIO.

Czy sprzęt komputerowy otrzymany nieodpłatnie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół", współfinansowanego przez Unię Europejską, należy traktować jako środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia w kontekście sprawozdania "Zestawienie zmian w funduszu jednostki"? Jak będzie trzeba ująć ww. sprzęt w księgach rachunkowych roku 2009:

1) zapisem Wn 013, Ma 072 czy

2) Wn 013, Ma 800, Wn 400, Ma 072 - z obowiązkiem przeksięgowania w końcu roku konta 400 na konto 860 "Wynik finansowy"?

Jeżeli należy stosować drugi z tych zapisów - pod jakim kontem 400 (dotyczącym jakiego paragrafu) należy zaksięgować tę operację? Nadmieniam, że sprzęt został zakwalifikowany jako pomoce naukowe, w związku z czym jest umorzony w 100% z chwilą przyjęcia do użytkowania.

W jakiej pozycji sprawozdania "Rachunek zysków i strat jednostki" należy ująć tę operację (w której pozycji kosztów) w przypadku zastosowania drugiego z przedstawionych wyżej zapisów księgowych?

Jeśli obydwa zapisy są nieprawidłowe - proszę o podanie właściwych księgowań i sposobu ujęcia tych operacji w sprawozdaniach "Zestawienie zmian w funduszu jednostki" i "Rachunek zysków i strat jednostki".

Nieodpłatne przekazanie sprzętu zakupionego przez MEN w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE nie jest centralnym zaopatrzeniem. Sposób ewidencji i wyceny nieodpłatnie otrzymywanych środków trwałych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (w tym wyposażenia i pomocy dydaktycznych) ustala sama jednostka - zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości (uor) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (DzU nr 142, poz. 1020 ze zm.).

Możliwe jest - na podstawie art. 4 ust. 4 uor - przyjęcie uproszczonych zasad ewidencji. W przypadku zastosowania uproszczenia wartość początkową nieodpłatnie otrzymanych środków dydaktycznych lub wyposażenia, określoną przez przekazującego (np. MEN), ujmuje się na stronie Wn konta 013 "Pozostałe środki trwałe" (z wyodrębnieniem analityki określającej źródło ich pochodzenia, np. środki dydaktyczne z MEN) i na stronie Ma konta 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych". Powyższe uproszczenie jest możliwe, ponieważ środki dydaktyczne są jednorazowo umarzane w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty. W tym przypadku wartość przychodów z tytułu darowizny jest równa kosztom umorzenia, co nie ma żadnego wpływu na poziom wyniku finansowego jednostki. Także z tytułu nieodpłatnego otrzymania środków dydaktycznych nie ulega zmianie wartość aktywów. W bilansie - w części uzupełniającej - wykazywane jest jedynie zwiększenie umorzenia.

Zaproponowany przez Czytelnika sposób księgowania, polegający na ewidencji wartości przyjętych środków na stronie Wn konta 013 w korespondencji ze stroną Ma konta 800 "Fundusz jednostki" oraz umorzenia na stronie Wn konta 400 "Koszty według rodzajów" (§ 4240) i Ma 072 jest nieprawidłowe, ponieważ ujemnie wpływa na wynik finansowy i zwiększa fundusz jednostki. Wartość nieodpłatnie otrzymanego środka dydaktycznego lub wyposażenia - tak jak w przypadku darowizny środków obrotowych - należy księgować na stronie Wn konta 013 w korespondencji ze stroną Ma konta 760 "Pozostałe przychody i koszty" (w analityce: darowizny rzeczowe) i umarzać w ciężar kosztów na podstawie zapisu Wn konto 400 (w analityce: umorzenie darowizn - bez określania paragrafu wydatków) i Ma konto 072. Tego typu zapis jest neutralny dla wyniku finansowego oraz wartości aktywów i pasywów prezentowanych w bilansie, tak samo jak zapis uproszczony (Wn 013 i Ma 072).

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.