Finanse publiczne

Strona główna » Październik 2009 » Kadry i płace » Okresowa ocena kwalifikacyjna pracowników samorządowych

Brosz o finansach

Lipiec 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Anna Ryl

Okresowa ocena kwalifikacyjna pracowników samorządowych

  • Obowiązki w zakresie oceny pracowników
  • Co podlega ocenie
  • Termin oceny
  • Skutki uzyskania oceny negatywnej

Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (DzU nr 223, poz. 1458) - dalej zwana ustawą - wprowadziła szereg zmian w ocenach kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. Przestało obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (DzU z 2007 r. nr 55, poz. 361), a wydania nowego rozporządzenia ustawa nie przewiduje.

W poprzednio obowiązującym stanie prawnym to prawodawca określał sposób, tryb i kryteria oceny pracowników samorządowych, natomiast obecnie zobligowany jest do tego kierownik jednostki.

Zgodnie z przepisami ustawy okresowej ocenie kwalifikacyjnej podlegają obligatoryjnie pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych. Pracodawca samorządowy może też wprowadzić okresową ocenę kwalifikacyjną pracowników zatrudnionych na przykład na stanowiskach obsługi.

Obowiązki w zakresie oceny pracowników

Kierownik jednostki jest zobligowany do uregulowania szczegółowych kwestii dotyczących sporządzania ocen pracowników. Musi on określić w drodze zarządzenia:

  • sposób dokonywania okresowych ocen;
  • okresy, za które sporządzana jest ocena;
  • kryteria, na podstawie których się ją sporządza;
  • skalę ocen.

Należy przy tym uwzględnić specyfikę funkcjonowania jednostki.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy pracownika ocenia jego bezpośredni przełożony. Ocena powinna być sporządzona w formie pisemnej. W myśl wytycznych zawartych w regulaminach organizacyjnych urzędów bezpośrednim przełożonym pracownika jest najczęściej kierownik wydziału czy referatu. Natomiast kierowników i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach ocenia kierownik urzędu (tj. wójt, burmistrz, prezydenta miasta, starosta powiatu, marszałek województwa), gdyż to on jest ich bezpośrednim przełożonym.

Co podlega ocenie

Przedmiot oceny pracownika samorządowego określa pracodawca. Przede wszystkim może to być wywiązywanie się przez pracownika z obowiązków wynikających z powierzonych mu czynności, a także z obowiązków wynikających z przepisów ustawy, do których należą:

[...]

Autorka jest specjalistką w zakresie samorządowego prawa pracy, doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.