Finanse publiczne

Strona główna » Październik 2008 » Budżet i podatki » Informacja o stanie mienia komunalnego

Brosz o finansach

Kwiecień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Mirosław Paczocha

Informacja o stanie mienia komunalnego

Właściwe sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego nie jest zadaniem łatwym. Wynika to z braku możliwości stałego aktualizowania wartości majątku i nie w pełni przeprowadzonej komunalizacji mienia.

Rys. B. Brosz

Przygotowując projekt uchwały budżetowej, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (jst) musi opracować także dodatkowe materiały informacyjne. Jednym z nich jest informacja o stanie mienia komunalnego. Mimo że ustawa o finansach publicznych (ufp) w art. 180 określa elementy składowe tej informacji, w praktyce często dokumenty te są sporządzane nieprawidłowo i traktowane jako mało istotne. Przyczyną tego jest zapewne niedocenianie wagi informacji o stanie mienia komunalnego i niedostrzeganie jej związku z projektem uchwały budżetowej.

Kto opracowuje informację

Opracowanie informacji o stanie mienia komunalnego należy - zgodnie ze wskazanym przepisem art. 180 ufp - do kompetencji zarządu jst (pod pojęciem "zarząd" ustawa ta rozumie też wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zgodnie z art. 2 pkt 2 ufp). Projekt informacji sporządzają zazwyczaj osoby zajmujące się gospodarką mieniem, dlatego niezwykle ważne jest odpowiednie skoordynowanie prac nad informacją z opracowywaniem materiałów do projektu uchwały budżetowej przez służby finansowe. Przy braku właściwej współpracy może się np. zdarzyć, że projekt uchwały będzie przewidywał dochody z mienia, które nie zostały wyszczególnione w informacji o stanie mienia komunalnego, czy też ze sprzedaży składników majątkowych nieujętych w tej informacji.

Elementy, które muszą się znaleźć w informacji o stanie mienia komunalnego, wskazuje art. 180 ufp (patrz: ramka).

[...]

Autor jest radcą prawnym, członkiem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, autorem wielu artykułów i glos dotyczących finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.