Finanse publiczne

Strona główna » Marzec 2014 » Kontrola finansowa » Informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego

Brosz o finansach

Kwiecień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Dorota Adamek-Hyska

Informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzane jest w sposób syntetyczny i informacje w nim zawarte zwykle nie wystarczają do pełnej oceny i analizy sytuacji finansowej podmiotów, które je składają. Dlatego ustawa o rachunkowości wprowadza obowiązek ujawniania informacji dodatkowych i objaśnień do pozycji zawartych w poszczególnych elementach sprawozdania.

Roczne sprawozdanie finansowe jednostek i samorządowych zakładów budżetowych dostarcza zainteresowanym podmiotom (a zwłaszcza ich głównym odbiorcom) informacji o sytuacji finansowej i majątkowej. Najważniejsze informacje dotyczące pozycji finansowej jednostki przedstawiane są w podstawowych elementach sprawozdania, tj. bilansie, rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu jednostki.

Informacje dodatkowe i objaśnienia do sprawozdania według uor

Zgodnie z art. 45 ust. 2 i art. 48 oraz załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości (dalej: uor) każdy podmiot rachunkowości ma obowiązek ujawniać informacje dodatkowe i objaśnienia do pozycji zawartych w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego, a także dane o charakterze pozabilansowym lub opisowym. Według wskazanych regulacji prawnych prezentacja tych danych musi być zawarta w odrębnym elemencie, tj. informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Dokument ten powinien zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, by sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy podmiotu rachunkowości.

[...]

Autorka jest ekspertem z zakresu rachunkowości budżetowej, doktorem nauk ekonomicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.