Finanse publiczne

Strona główna » Marzec 2010 » Kontrola finansowa » Rb-WS w praktyce

Brosz o finansach

Lipiec 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Lucyna Kuśnierz

Rb-WS w praktyce

Choć w 2009 roku nie zmieniły się zasady sporządzania sprawozdania Rb-WS, nadal wiele jednostek ma problemy z prawidłowym jego wypełnieniem. Najwięcej wątpliwości dotyczy samego kwalifikowania wydatków do wydatków strukturalnych.

Nie wszystkie jednostki mają świadomość, że muszą nie tylko sporządzić sprawozdanie Rb-WS, ale też prowadzić przez cały rok oddzielną ewidencję wydatków strukturalnych. Szczegółowe zasady, formy i terminy sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych za 2009 rok określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (DzU nr 115, poz. 781 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (DzU nr 16, poz. 100), a zwłaszcza instrukcja zamieszczona w załączniku nr 35 do tego rozporządzenia.

Sprawozdania jednostkowe i zbiorcze

Jednostki organizacyjne jsfp oraz jednostki przez nie nadzorowane sporządzają swoje jednostkowe sprawozdania Rb-WS i przekazują je właściwej jednostce, która sporządza sprawozdanie łączne/zbiorcze i skonsolidowane. Jednostka, przy której utworzone są jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, jak również fundusze celowe nieposiadające osobowości prawnej, sporządza sprawozdanie łączne/zbiorcze, tj. obejmujące jej wydatki oraz wydatki poniesione przez ww. podmioty.

Jednostki organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych (także jst) i jednostki przez nie nadzorowane przekazują sprawozdania Rb-WS do 31 marca, natomiast jednostki sporządzające sprawozdania łączne/zbiorcze i skonsolidowane przekazują Rb-WS do Ministerstwa Finansów w terminie do 30 kwietnia.

Przykładowo - w celu sporządzenia sprawozdania Rb-WS przez jednostkę samorządu terytorialnego (jst) i wykazania wydatków skonsolidowanych niezbędne jest uzyskanie sprawozdań od jej jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, łącznie z wydatkami strukturalnymi ze środków funduszy celowych, których są dysponentem) oraz jednostek nadzorowanych (samorządowych instytucji kultury, zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw).

[...]

Autorka jest ekonomistką, specjalistą w zakresie sprawozdawczości budżetowej, zastępcą naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.