Finanse publiczne

Strona główna » Marzec 2009 » Rachunkowość » Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Brosz o finansach

Lipiec 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Dorota Adamek – Hyska

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Od 2006 roku "Zestawienie zmian w funduszu" stanowi obowiązkowy element sprawozdania finansowego jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych. Przedstawiamy zasady prawidłowego sporządzenia tego dokumentu.

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy o rachunkowości głównym celem zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym jest prezentacja informacji o zmianach poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Należy pamiętać, że do sprawozdania za rok 2008 zastosowanie ma nowy wzór "Zestawienia zmian w funduszu".

Zmiany w dokumencie sporządzanym za 2008 rok

Dzięki zapisom ujętym w zmienionym rozporządzeniu w sprawie planów kont oraz szczególnych zasad rachunkowości jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych w 2008 roku wyeliminowano formalne błędy, które pojawiły się w poprzednim wzorze zestawienia zmian funduszu jednostki. Błędnie wskazana w nim była np. pozycja "Wynik finansowy netto roku bieżącego". Nowy wzór uzupełniono o dodatkowe istotne dane dotyczące zmian wysokości funduszu jednostki (dodano wiersz II.6. "Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek" i wiersz III.8. "Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek") oraz o dane dotyczące zaopatrzenia jednostek w środki obrotowe w ramach centralnych zakupów (dodano wiersz II.7. "Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia" i wiersz III. 9. "Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia"). Oprócz tego we wzorze sprawozdania podano zasady bilansowania pozycji poprzez umieszczenie na formularzu numerów wierszy składających się na pozycje prezentujące zmiany w funduszu jednostki, umożliwiające ich analizę ekonomiczną w powiązaniu z danymi wykazanymi w bilansie jednostki.

Analiza kont księgowych

Podstawą prawidłowego sporządzenia zestawienia zmian w funduszu jest dogłębna analiza zaewidencjonowanych w ciągu roku i na dzień bilansowy operacji gospodarczych na następujących kontach księgowych:

  • 800 "Fundusz jednostki",
  • 820 "Rozliczenie wyniku finansowego" oraz
  • 860 "Straty nadzwyczajne oraz wynik finansowy".

W tabeli 3 znajduje się krótka charakterystyka poszczególnych pozycji zestawienia zmian funduszu jednostki.

Warto podkreślić również, że:

  • zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządza się w złotych i groszach, tak jak pozostałe elementy sprawozdania finansowego;
  • podstawowym warunkiem ujęcia wartości w tym zestawieniu jest prawidłowo prowadzona ewidencja księgowa;
  • w zestawieniu należy wykazać dane na koniec roku 2007, mimo że obowiązywał wtedy stary wzorzec tego elementu sprawozdania finansowego;
  • sprawozdanie nadal nie uwzględnia salda konta 855 "Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek", co stanowi obecnie jego jedyną wadę.

Przykład

W 2008 roku w jednostce budżetowej:

  • stan początkowy konta 800 "Fundusz jednostki" wynosi 100.000 zł,
  • stan końcowy (WN) konta 860 "Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy" wynosi 4.000 zł.

W tabeli 1 wskazano operacje gospodarcze, jakie zaszły w jednostce budżetowej, oraz podano ich dekretację.

W tabeli 2 sporządzono zestawienie zmian w funduszu tej jednostki za bieżący rok obrotowy.

[...]

Autorka jest ekspertem z zakresu rachunkowości budżetowej, wykładowcą, publikuje specjalistyczne artykuły na łamach prasy branżowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.