Finanse publiczne

Strona główna » Maj - czerwiec 2020 » Budżet i podatki » Podatkowe regulacje ochronne związane z walką z COVID-19

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Joanna Rudzka

Podatkowe regulacje ochronne związane z walką z COVID-19

Parlament proceduje obecnie kolejną już wersję „tarczy antykryzysowej”. Tempo zmian przepisów sprawia, że zarówno podatnicy, jak i organy podatkowe mają wątpliwości, jak te regulacje interpretować i stosować. Warto zatem przyjrzeć się bliżej wybranym rozwiązaniom podatkowym ujętym w specustawach i w towarzyszących im rozporządzeniach.

Rys. B.Brosz

Rys. B.Brosz

Wyjątkowa sytuacja związana z pojawieniem się epidemii koronawirusa wymusiła podjęcie działań legislacyjnych, które umożliwiłyby wdrożenie rozwiązań prawnych łagodzących skutki gospodarcze i pozwalających na realizację dotychczasowych zadań w nowej rzeczywistości. Efektem tych działań są kolejne specustawy i rozporządzenia składające się na tzw. tarczę antykryzysową.

Przepisy obowiązujące od 31 marca – JPK_VAT, matryca stawek VAT i e-paragony

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja z 31 marca 2020 r.) przewiduje odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracji wraz z ewidencją). Data ta została przesunięta z 1 kwietnia na 1 lipca br. Co istotne, dotyczy to wszystkich podatników, a nie jak przewidywano pierwotnie – jedynie wybranych grup (m.in. mikroprzedsiębiorców czy podmiotów publicznych).

W ostatnim czasie podjęto prace nad dalszymi zmianami w prawie. W ich efekcie obowiązek składania zmienionej wersji JPK_VAT zostanie odroczony1 do 1 października 2020 r.

W nowelizacji z 31 marca 2020 r. zdecydowano też o przesunięciu terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT. Termin ten został ustalony na 1 lipca br. (pierwotnie wyznaczono go na 1 kwietnia br.). To oznacza, że:

 1. do 30 czerwca br. będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do tej ustawy, dotyczące stawek VAT;

 2. do celów opodatkowania VAT będzie stosowana – jeszcze do 30 czerwca br. – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2008 r. (PKWiU 2008);

 3. wiążące informacje stawkowe (WIS) wydane do 30 czerwca br. będą zapewniały podatnikom ochronę dla podlegających opodatkowaniu czynności wykonywanych od 1 lipca.

Wprowadzono też zmiany umożliwiające wystawianie i wydanie nabywcy paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży:

 1. w postaci papierowej lub

 2. za zgodą nabywcy – w postaci elektronicznej (dokument ma być przesyłany w sposób uzgodniony z nabywcą).

0% VAT na produkty przekazane na walkę z koronawirusem

Na mocy dwóch rozporządzeń Ministra Finansów wprowadzono stawkę 0% VAT na towary przyczyniające się do ratowania ludzkiego życia. Przepisy te wynikają z rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, a także z rozporządzenia zmieniającego z dnia 24 kwietnia 2020 r. Stawka 0% obowiązuje od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r. Towary objęte „zerową” stawką VAT to:

 1. wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych;

 2. szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna;

 3. produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne;

 4. produkty biobójcze – wyłącznie środki dezynfekujące;

 5. specjalistyczne testy diagnostyczne;

 6. środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Obniżoną stawkę podatku stosuje się wyłącznie do dostaw towarów przeznaczonych na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, na rzecz:

 1. Agencji Rezerw Materiałowych;

 2. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-

 3. Przeciwepidemicznych;

 4. podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 specustawy;

 5. domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Konieczne jest przy tym udokumentowanie darowizny umową.

Przedłużenie terminów dla podatników CIT

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (rozporządzenie weszło w życie tego samego dnia) zdecydowano m.in. o przedłużeniu do 31 lipca 2020 r. następujących terminów dla podatników CIT:

 1. terminu złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.;

 2. terminu wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

  – o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop).

Przywołane regulacje rozporządzenia stosuje się do podatników CIT spełniających co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. podatnik w roku podatkowym, o którym mowa powyżej, osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 updop (chodzi tu np. o dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele);

 2. uzyskane przez podatnika w roku podatkowym, o którym mowa powyżej, przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

[...]

Autorka jest doradcą podatkowym. Prowadzi własną kancelarię specjalizującą się w problemach podatkowych jednostek sektora finansów publicznych (www.podatkisamorzadu.pl).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.