Finanse publiczne

Strona główna » Maj 2017 » Budżet i podatki » Dostawa towarów jako przedmiot opodatkowania VAT

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Joanna Rudzka

Dostawa towarów jako przedmiot opodatkowania VAT

Dostawa towarów jest pojęciem dość abstrakcyjnym i nie oznacza jedynie zwykłej sprzedaży. Źródłem wątpliwości dotyczących ustalenia obowiązku podatkowego może być rozumienie pojęcia odpłatności czy kwalifikacja wnoszonych aportów. Niestety nie zawsze istnieje uniwersalny sposób potraktowania danej sytuacji, najczęściej opodatkowanie zależy od ogółu okoliczności i specyfiki jednostki.

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) przedmiotem opodatkowania tym podatkiem są:

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
2) eksport towarów,
3) import towarów na terytorium kraju,
4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W praktyce samorządu zwykle mamy do czynienia z dostawami towarów i świadczeniem usług. Jednakże – z uwagi na bogatą współpracę z zagranicą – coraz częściej występują również czynności transgraniczne. Burmistrzowie i przedstawiciele miast składają wizyty w innych samorządach, poszukują inwestorów za granicą, podejmują współpracę z sąsiednimi gminami danego regionu (np. współpraca gmin przygranicznych). Podstawowe kwestie dotyczące transakcji międzynarodowych zostaną jednak omówione w kolejnych artykułach. Poniżej skupiono się na jednym z kluczowych zagadnień, jakim jest krajowa dostawa towarów.

Wyłączenia przedmiotowe

Należy zaznaczyć, że nie wszystkie czynności samorządu będą podlegać opodatkowaniu. W poprzednim numerze omówiono czynności „poza VAT”, występujące wówczas, gdy samorząd nie działa jako podatnik, lecz jako organ władzy publicznej. Istnieje jednak jeszcze jedna grupa czynności, do której nie stosuje się w ogóle przepisów ustawy o VAT, a mianowicie tzw. wyłączenia przedmiotowe wymienione w art. 6 ustawy o VAT. Należą do nich:

1) transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

2) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Szczególnej uwagi wymagają transakcje wskazane w pkt 1 powyższego wyliczenia. Samorządy często bowiem tworzą i przekształcają spółki komunalne, przekształcają zakłady budżetowe w spółki prawa handlowego lub wnoszą do nich aporty (wkłady niepieniężne). Wszystkie te transakcje obejmują gospodarowanie znacznymi zespołami majątkowymi. Na początku należy wyjaśnić, że sam aport nie podlega ze swojej istoty opodatkowaniu, lecz opodatkowaniu może (choć nie musi) podlegać czynność, która jest podstawą aportu. Taką czynnością jest natomiast dostawa towarów (np. gdy przedmiotem jest nieruchomość) lub sprzedaż usług (np. gdy aport dotyczy dokumentacji projektowej), ale również wniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Definicję przedsiębiorstwa znajdziemy w art. 551 kodeksu cywilnego. Na mocy tej regulacji przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwę przedsiębiorstwa);

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

[...]

Autorka jest doradcą podatkowym specjalizującym się w rozliczeniach jst, prowadzi Kancelarię Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.