Finanse publiczne

Strona główna » Maj 2013 » Rachunkowość » Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach oświaty

Brosz o finansach

Lipiec 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Alicja Stawowczyk

Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach oświaty

Wyjaśniamy, na jakich warunkach może być prowadzony rachunek dochodów własnych i jak ujmować środki z tego rachunku w ewidencji i sprawozdawczości.

Jedną z podstawowych form funkcjonowania sektora finansów publicznych jest jednostka budżetowa, czyli jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych nieposiadająca osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego (jst).

Do 31 grudnia 2010 r. wszystkie jednostki budżetowe mogły prowadzić rachunek dochodów własnych i na nim gromadzić swoje dochody. Warunkiem utworzenia i funkcjonowania takiego rachunku było określenie przez organ stanowiący jst źródła dochodów, które mogły być gromadzone na rachunkach dochodów własnych. Nie było żadnych ograniczeń co do jednostek, które mogły tworzyć i prowadzić takie rachunki.

Od 1 stycznia 2011 r., w wyniku nowelizacji ustawy o finansach publicznych (ufp), obowiązują jednak zmienione zasady dotyczące dochodów jednostek budżetowych – jednostki te nie mogą gromadzić dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów, a ich dochody są dochodami budżetu. Od zasady tej wprowadzono jednak wyjątek, dotyczący państwowych jednostek budżetowych utworzonych przez organy administracji państwowej prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (zob. ramka „Treść art. 11a…”) oraz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ww. ustawie.

[...]

Autorka jest głównym księgowym jednostki budżetowej, ekspertem w zakresie rachunkowości budżetowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.