Finanse publiczne

Strona główna » Maj 2010 » Kontrola finansowa » Odpowiedzialność kierownika w zakresie kontroli zarządczej

Brosz o finansach

Kwiecień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Ewaryst Kowalczyk

Odpowiedzialność kierownika w zakresie kontroli zarządczej

Wyjaśniamy, jakie są obowiązki kierownika jednostki w związku z wprowadzeniem kontroli zarządczej i jaka odpowiedzialność wiąże się z ich niewypełnieniem.

Fot. W. Filipiak

Nowa ustawa o finansach publicznych (dalej: ufp 2009) zachowuje w zakresie obowiązków kierownika jednostki wykonywanie zadań związanych z kontrolą. Zmiany dotyczą sposobu ujęcia tych obowiązków. W dotychczasowych regulacjach ustawodawca posługiwał się formułą "wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej" (ustawa o finansach publicznych z 2005 r. - dalej: ufp 2005), obecnie mówi o "zapewnieniu funkcjonowania kontroli zarządczej" (ufp 2009). Podstawowym elementem kontroli zarządczej w administracji jest więc odpowiedzialność każdego kierownika jednostki za wdrożenie i monitorowanie takich elementów kontroli zarządczej, które pozwalają jednostce na osiąganie wyznaczonych celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Jednocześnie treść nowych przepisów przypomina, że obowiązki w zakresie kontroli zarządczej spoczywają nie tylko na kierowniku jednostki, ale też na wielu innych pracownikach zaangażowanych w procesy gospodarcze. Zadania kierownika obejmują jednak dodatkowo dbałość o sprawną organizację całej kontroli, dostosowanie jej do struktury i zadań jednostki (adekwatność kontroli) oraz wypełnianie przez nią swych funkcji (skuteczność i efektywność kontroli zarządczej).

Kierownik jednostki będzie ponosił osobistą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w sytuacji, gdy nie powierzy obowiązków w zakresie inwentaryzacji albo sporządzania sprawozdań, a wystąpią nieprawidłowości w tych obszarach.

Poziomy kontroli

Zgodnie z intencją wyrażoną w uzasadnieniu do rządowego projektu w ufp 2009 wprowadzono system kontroli zarządczej na dwóch poziomach:

1. w ramach sektora administracji rządowej:

- I poziom kontroli zarządczej: system kontroli zarządczej w poszczególnych jednostkach, za który odpowiedzialność będzie ponosił kierownik jednostki;

- II poziom kontroli zarządczej: system kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej, za który odpowiedzialność będzie ponosił minister kierujący działem administracji rządowej;

Rys. B. Brosz

2. w ramach sektora administracji samorządowej:

- I poziom kontroli zarządczej: system kontroli zarządczej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych samorządu;

- II poziom kontroli zarządczej: system kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego (jst).

[...]

Autor jest doktorem nauk prawnych, wykładowcą, szkoleniowcem służb finansowo-księgowych sektora publicznego, ekspertem w zakresie finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.