Finanse publiczne

Strona główna » Luty 2014 » Budżet i podatki » Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Aleksander Gniłka

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Jednostki samorządu terytorialnego mogą występować zarówno w roli podatnika, jak i w roli płatnika. Oprócz tego wójt, burmistrz, prezydent może być organem podatkowym. Instytucja przedawnienia zobowiązań podatkowych ma znaczenie dla jst w związku z pełnieniem wszystkich tych funkcji.

Podatnikiem jest – zgodnie z zapisami ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: op) – między innymi osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Płatnikiem natomiast jest między innymi osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zobowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczania i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Podatek VAT

W zakresie podatku od towarów i usług (VAT) podatnikiem jest gmina, choć wcześniej istniały wątpliwości, czy nie są podatnikiem również jednostki budżetowe gminy. Jednoznacznie rozstrzygnięto tę kwestię w uchwale NSA z 24 czerwca 2013 r. (I FPS 1/13), w której sąd orzekł, że podatnikiem VAT jest tylko gmina. Analogiczna sytuacja dotyczy powiatu.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) mogą prowadzić działalność gospodarczą, w związku z czym mogą być również podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Zatem jst, jako osoby prawne, oraz obsługujące je urzędy, jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mogą płacić podatek dochodowy od osób prawnych. Generalnie jednak, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop), zwalnia się od tego podatku między innymi jst w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

[...]

Autor jest doradcą podatkowym, współpracownikiem firm szkoleniowych, specjalizuje się w podatkach dochodowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.