Finanse publiczne

Strona główna » Luty 2012 » Rachunkowość » Trwały zarząd (pytanie czytelnika)

Brosz o finansach

Kwiecień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Piotr Wieczorek

Trwały zarząd (pytanie czytelnika)

Wyjaśniamy zasady ujęcia w księgach rachunkowych jednostki nieruchomości przekazanej w trwały zarząd, w sytuacji gdy jej wartość określona w dokumencie przekazania jest inna niż wartość stwierdzona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Otrzymaliśmy decyzję prezydenta o oddaniu nam w trwały zarząd – na czas nieoznaczony, odpłatnie – części zabudowanej nieruchomości, w udziale wynoszącym 24,17%. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, jest oznaczona geodezyjnie jako działka nr … o powierzchni 2575 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta. 75,83% jej powierzchni jest zagospodarowane przez inną jednostkę budżetową. Oddanie ww. nieruchomości następuje z przeznaczeniem na siedzibę naszej jednostki (państwowa jednostka budżetowa) i działalność statutową.  Ustalona została opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością za udział 24,17% w wysokości 0,3% ceny nieruchomości wynoszącej 3 166 500 zł (w celu ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu rzeczoznawcy majątkowemu zlecono sporządzenie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość nieruchomości).  Od jednostki budżetowej użytkującej pozostałą część nieruchomości otrzymaliśmy protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego (PT), tj. części nieruchomości w udziale wynoszącym 24,17%, stanowiącej własność Skarbu Państwa o wartości początkowej 330 021,98 zł i umorzeniu 330 021,98 zł.  Przyjęta nieruchomość będzie remontowana, ponieważ w tej chwili nie nadaje się do użytku.  Czy w takiej sytuacji należy przyjąć wartość środka trwałego taką jak w dokumencie PT? Jak to prawidłowo zadekretować? Co zrobić z gruntem od nieruchomości, którego nam nie przekazano?

Wrozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (dalej: rozporządzenie) środkiem trwałym są kompletne aktywa rzeczowe, zdatne do użytku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki, w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst), otrzymane w trwały zarząd.

[...]

Autor jest szkoleniowcem, specjalistą z zakresu rachunkowości budżetowej i gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.