Finanse publiczne

Strona główna » Listopad 2017 » Rubryki » Zmiany w zakresie doręczeń w konkursach o dofinansowanie projektów

Brosz o finansach

Styczeń 2019

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Grzegorz Bociański

Zmiany w zakresie doręczeń w konkursach o dofinansowanie projektów

Znowelizowane przepisy kpa zobowiązują podmioty publiczne będące uczestnikami postępowania administracyjnego i zobligowane do obsługi elektronicznej skrzynki podawczej, aby w ramach tego postępowania wymieniały korespondencję drogą elektroniczną. Wyjaśniamy, w jaki sposób zmiana ta wpływa na postępowania konkursowe, w których uczestniczą podmioty publiczne, zwłaszcza w kontekście ostatnich zmian w ustawie wdrożeniowej.

Rys. B. Brosz

Jak przypomina w specjalnym komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji1, 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowela kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: kpa). W komunikacie zauważono, że po zmianach, kiedy stroną lub innym uczestnikiem postępowania administracyjnego jest podmiot publiczny zobowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej, doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu (zgodnie z art. 392 kpa). Należy zastanowić się, czy zmiana rodzi skutki dla postępowań konkursowych, w których wnioskodawcami mogą być m.in. podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst).

Konkurs

Odpowiadając na postawione na wstępie pytanie, należy wyjaśnić dla porządku, że ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (dalej: uzrp lub ustawa wdrożeniowa) przewiduje trzy tryby wyboru projektów do dofinansowania: konkursowy, pozakonkursowy i przetargowy (art. 38 ust. 1 uzrp). Tryb pozakonkursowy jest stosowany do wnioskodawców z góry określonych, wskazanych w dokumentach programowych, do projektów o strategicznym znaczeniu lub służących realizacji zadań publicznych. Tryb przetargowy – wprowadzony nowelą lipcową (weszła w życie 2 września br.)2 – ma znaleźć zastosowanie wyłącznie do projektów w ramach instrumentów finansowych (art. 38 ust. 2–3b uzrp). W trybie konkursowym, który jest przedmiotem artykułu, instytucja organizująca konkurs (dalej: IOK) wybiera do dofinansowania projekty spełniające kryteria wyboru (art. 37 ust. 2 uzrp) i uzyskujące zarazem wymaganą liczbę punktów, a w sytuacji typowej, gdy alokacja konkursowa jest niewystarczająca na dofinansowanie wszystkich złożonych projektów, IOK wybiera projekty oceniane najwyżej, aż do wyczerpania przeznaczonej na konkurs puli środków (art. 39 ust. 2 pkt 1 i 2 uzrp).

Sposób (tzn. miejsce i formę) składania wniosków o dofinansowanie projektów określa regulamin konkursu (art. 41 ust. 2 pkt 4 uzrp). Zgodnie z odrębnymi wytycznymi to do IOK należy decyzja, czy dopuszcza formę papierową, czy formę elektroniczną, na której stosowanie pozwalają odpowiednie systemy teleinformatyczne3. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) obligatoryjnie stosuje się System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)4. Może zaistnieć zatem przypadek, w którym składanie wniosków odbywa się tylko elektronicznie lub jednocześnie elektronicznie i papierowo.

Zakres doręczeń w konkursie

Należy przypomnieć, jakiego rodzaju doręczeń może dotyczyć tytułowy problem. Pierwszym rodzajem pisma, które może skierować IOK do wnioskodawcy, jest kierowane na podstawie art. 43 uzrp wezwanie do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki. Należy zauważyć, że nowela lipcowa wprowadziła możliwość poprawienia oczywistych omyłek przez samą IOK, która jest wówczas zobowiązana poinformować wnioskodawcę o wprowadzonych poprawkach. Kolejnym rodzajem pisma może być – w zależności od przyjętego rozwiązania – korespondencja informująca o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, jeśli do ww. poprawek nie doszło lub zostały one zrealizowane po wyznaczonym terminie. Nowela lipcowa wprowadziła również kolejny rodzaj wezwania kierowanego do wnioskodawcy, tj. wezwanie do uzupełnienia lub poprawy projektu dotyczącego spełnienia kryterium wyboru (art. 45 ust. 3 uzrp). Poprawek może dokonać sama komisja oceny projektów, jednak za zgodą wnioskodawcy. Następnym rodzajem korespondencji jest określona w art. 45 ust. 4 uzrp informacja o zakończeniu oceny projektu i jej wyniku, wraz z uzasadnieniem, podaniem liczby punktów lub informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów wyboru. W przypadku negatywnej oceny informacja ta zawiera pouczenie o możliwości złożenia środka odwoławczego w postaci protestu (art. 45 ust. 5 uzrp). W przypadku skorzystania przez wnioskodawcę z tej możliwości kolejne pismo może dotyczyć wezwania do uzupełnienia protestu lub poprawienia w nim omyłek (art. 54 ust. 3 uzrp).

[...]

Autor jest pracownikiem komórki kontrolnej instytucji pośredniczącej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.