Finanse publiczne

Strona główna » Listopad 2017 » Kontrola finansowa » Nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych w jst

Brosz o finansach

Styczeń 2019

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Magdalena Jabłońska

Nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych w jst

Stwierdzane przez organy kontrolne nieprawidłowości z zakresu sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych dotyczą najczęściej aspektów formalnych oraz nieprzestrzegania określonych w instrukcji zasad prezentacji danych w poszczególnych pozycjach. Przedstawiamy katalog naruszeń, których powinny się wystrzegać jednostki sporządzające te sprawozdania.

Jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do sporządzania sprawozdań z wykonywania procesów związanych m.in. z pobieraniem i gromadzeniem środków publicznych, finansowaniem deficytu, zaciąganiem zobowiązań angażujących środki publiczne, zarządzaniem tymi środkami oraz długiem wymienionych jednostek. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej: rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej). Zawarto w nim również m.in. instrukcje sporządzania sprawozdań budżetowych oraz terminy ich przekazywania i odbiorców.

Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdań

W rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej postanowiono, że do sporządzania i przekazywania poszczególnych sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst) w imieniu jednostki są obowiązani:

1) przewodniczący zarządów jst – Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50 i Rb-ST;
2) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych jst – Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S i Rb-50;
3) kierownicy samorządowych zakładów budżetowych – Rb-30S;
4) kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, dysponujący rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – Rb-34S;
5) kierownicy jednostek budżetowych realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku bud­żetowego – Rb-28NWS;
6) kierownicy jednostek obsługujących, odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych – Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S i Rb-50.

Nieprawidłowości dotyczące spełnienia wymogów formalnych

Do najczęstszych nieprawidłowości związanych z niespełnieniem określonych wymogów formalnych należą:

1) niesporządzanie wszystkich wymaganych przepisami prawa sprawozdań jednostkowych, co dotyczy w szczególności:

  • sprawozdań zerowych (negatywnych);
  • sprawozdań organu;
  • sprawozdań poszczególnych jednostek oświatowych, w sytuacji gdy obsługę finansową prowadziła powołana w tym celu jednostka budżetowa;
  • sprawozdań likwidowanych jednostek;

2) podpisywanie sprawozdań przez osoby nieuprawnione (nieupoważnione) – sprawozdania powinny być podpisywane przez kierownika jednostki i głównego księgowego (skarbnika); brak podpisu kierownika jednostki lub osoby upoważnionej bądź też podpisanie sprawozdania przez osobę nieupoważnioną w imieniu kierownika jednostki jest traktowane jako niezłożenie sprawozdania;
3) nieustalenie przez zarząd jst formy (elektronicznej, papierowej) przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych;
4) nieterminowe sporządzanie i przekazywanie sprawozdań lub korekt sprawozdań;
5) sporządzenie i przekazanie sprawozdania przez kierownika jednostki organizacyjnej jedynie w formie elektronicznej, podczas gdy zarząd ustalił, że należy sporządzić i przekazać sprawozdanie w formie elektronicznej i papierowej;
6) wykazywanie w sprawozdaniach danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej;
7) sporządzanie sprawozdań zbiorczych w szczegółowości innej niż wynikająca ze sprawozdań jednostkowych;
8) nieujmowanie danych w określonym zakresie w sprawozdaniu jednostkowym, a jedynie w sprawozdaniu zbiorczym;
9) brak lub nierzetelne dokonanie kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej sprawozdań.

[...]

Autorka jest pracownikiem regionalnej izby obrachunkowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.