Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Styczeń 2019

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Już 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Nowe przepisy zmieniają wzory i zasady sporządzania sprawozdań finansowych, modyfikują reguły tworzenia planu kont oraz wprowadzają korekty w sposobie ujmowania zdarzeń na wielu kontach.

więcej »

Zasady wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej

Odprawa emerytalna lub rentowa może być wypłacona pracownikowi tylko raz w jego karierze zawodowej. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju branży, w której dana osoba jest zatrudniona. Warto mieć na uwadze, że po spełnieniu wskazanych w przepisach warunków odprawa przysługuje z mocy prawa i jej wypłacenie nie jest uzależnione od złożenia stosownego wniosku przez pracownika.

więcej »
Finanse Publiczne - Listopad 2017

Ulgi w spłacie oraz windykacja odsetek za opóźnienie od należności cywilnoprawnych

W obowiązującym prawie nie ma jednolitych wobec wszystkich jsfp zasad udzielania ulg w spłacie odsetek od należności cywilnoprawnych. Kwestią problematyczną są też zasady dochodzenia należności, przede wszystkim ustalenie minimalnej kwoty podlegającej windykacji czy wyznaczenie procedur gwarantujących terminowość i prawidłowość podejmowanych działań.

więcej »

Nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych w jst

Stwierdzane przez organy kontrolne nieprawidłowości z zakresu sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych dotyczą najczęściej aspektów formalnych oraz nieprzestrzegania określonych w instrukcji zasad prezentacji danych w poszczególnych pozycjach. Przedstawiamy katalog naruszeń, których powinny się wystrzegać jednostki sporządzające te sprawozdania.

więcej »
Finanse Publiczne - Listopad 2017

Zmiany w zakresie doręczeń w konkursach o dofinansowanie projektów

Znowelizowane przepisy kpa zobowiązują podmioty publiczne będące uczestnikami postępowania administracyjnego i zobligowane do obsługi elektronicznej skrzynki podawczej, aby w ramach tego postępowania wymieniały korespondencję drogą elektroniczną. Wyjaśniamy, w jaki sposób zmiana ta wpływa na postępowania konkursowe, w których uczestniczą podmioty publiczne, zwłaszcza w kontekście ostatnich zmian w ustawie wdrożeniowej.

więcej »