Finanse publiczne

Strona główna » Listopad 2012 » Rachunkowość » Ewidencja gruntów

Brosz o finansach

Lipiec 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Mieczysława Cellary

Ewidencja gruntów

Zakupiony grunt stanowi oddzielny obiekt inwentarzowy od wzniesionych na nim budynków i budowli. Jeżeli jednostka nabywa łącznie grunt i budynek, powinna zadbać o odrębną ich wycenę w akcie notarialnym. W przeciwnym razie będzie musiała we własnym zakresie wycenić grunt i posadowione na nim obiekty lub zlecić wycenę rzeczoznawcy.

Rys. B. Brosz

Zasady ewidencji i wyceny nieruchomości w księgach rachunkowych zostały określone w ustawie o rachunkowości (uor) oraz w rozporządzeniu z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (dalej: rozporządzenie). Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 uor grunty zalicza się do środków trwałych. Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Definicję taką zawiera § 2 pkt 5 rozporządzenia, odwołując się do art. 3 ust. 1 pkt 15 uor. Ustala ponadto, że środkami trwałymi są środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (jst), otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Aby więc grunty mogły być zakwalifikowane do środków trwałych, muszą być spełnione wymogi określone w § 2 pkt 5 rozporządzenia. Ponadto należy pamiętać o wymogach wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 12 uor. Zgodnie z tym przepisem uznanie składników majątkowych za aktywa jednostki, a w konsekwencji ujęcie ich w księgach rachunkowych i wykazanie w sprawozdaniu finansowym (bilansie) jednostki wymaga spełnienia warunków określonych w tym przepisie, czyli składniki majątkowe powinny być kontrolowanymi przez jednostkę zasobami majątkowymi o wiarygodnie określonej wartości, powstałymi w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

[...]

Autorka jest biegłym rewidentem, doktorem nauk ekonomicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.