Finanse publiczne

Strona główna » Listopad 2009 » Rachunkowość » Polityka rachunkowości instytucji kultury

Brosz o finansach

Lipiec 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Dorota Skrzypska

Polityka rachunkowości instytucji kultury

Przedstawiamy zasady opracowania dokumentacji określającej przyjęte zasady rachunkowości instytucji kultury, w tym wycenę aktywów i pasywów.

Każda jednostka, w tym również państwowa i samorządowa instytucja kultury, zobowiązana jest prowadzić rachunkowość zgodnie z przepisami prawa. Zasady prowadzenia rachunkowości instytucji kultury określa prawo bilansowe, tj. ustawa o rachunkowości (uor). Obowiązek stosowania przez instytucje kultury przepisów uor wynika z art. 3 ust. 1 pkt 1 tej ustawy w związku z jej art. 2 ust. 1 pkt 1.

Każda jednostka musi prowadzić odrębne księgi rachunkowe. Przepisy uor mają charakter norm generalnych obowiązujących wszystkie jednostki zobowiązane do jej stosowania. Zgodnie z art. 44 i art. 45 ustawy o finansach publicznych (ufp) w związku z art. 11 uor instytucje kultury nie mogą powierzyć prowadzenia ksiąg rachunkowych poza siedzibą jednostki - muszą one być prowadzone w siedzibie przez pracownika jednostki. Również ustawy regulujące działalność instytucji kultury nie zawierają postanowień o możliwości prowadzenia jej ksiąg rachunkowych na zewnątrz. Trzeba podkreślić, że wobec tych przepisów niedopuszczalne jest również prowadzenie obsługi księgowej instytucji kultury przez jej organizatora (np. samorząd gminny czy zespół ekonomiczno-administracyjny szkół). Każda instytucja kultury zobowiązana jest zatrudniać głównego księgowego na umowę o pracę.

Rejestracja zdarzeń gospodarczych

Zadaniem rachunkowości instytucji kultury jest zapewnienie takiego funkcjonowania ksiąg rachunkowych, by odzwierciedlały one prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej jednostki. Oznacza to, że najważniejszym zadaniem prowadzonej w jednostce rachunkowości jest bieżąca rejestracja operacji (zdarzeń) gospodarczych w sposób prawidłowy, kompletny i systematyczny - w celu przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu stanu i sytuacji finansowej instytucji kultury. Temu celowi podporządkowane są następujące funkcje rachunkowości:

  1. funkcja informatyczna - dostarczenie różnym szczeblom zarządzania jednostką bieżących i okresowych informacji liczbowych ogólnych i szczegółowych, niezbędnych do podejmowania prawidłowych decyzji;
  2. funkcja kontrolna - umożliwienie wykonywania finansowo-księgowej kontroli wewnętrznej i zewnętrznej działalności jednostki i jej sytuacji majątkowej;
  3. funkcja ewidencyjna i sprawozdawcza - tworzenie podstaw liczbowych do bieżącej i okresowej analizy działalności jednostki przez porównywanie z poprzednim okresem, planami i wynikami podobnych jednostek.

Prawo bilansowe stwarza warunki do wypracowania przez instytucje kultury własnej polityki (zasad) rachunkowości, która:

  • uwzględni specyfikę działalności i rozmiary jednostki, a także realizowane przez nią cele;
  • umożliwi sporządzanie - w obowiązujących jednostkę terminach - sprawozdań finansowych (zwłaszcza rocznego sprawozdania finansowego) i deklaracji podatkowych;
  • pozwoli na prawidłową kontrolę rozrachunków wszelkiego rodzaju i rozliczanie osób zatrudnionych na warunkach umowy o pracę z powierzonego im mienia.

[...]

Autorka jest kierownikiem sekcji finansowo- księgowej jednostki sektora finansów publicznych, zajmowała stanowisko głównego księgowego w samorządowej jednostce budżetowej i samorządowej instytucji kultury. Doktorantka Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.