Finanse publiczne

Strona główna » Lipiec 2013 » Budżet i podatki » Opłaty za gospodarowanie odpadami – kontrola podatkowa

Brosz o finansach

Lipiec 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski

Opłaty za gospodarowanie odpadami – kontrola podatkowa

  • Przedmiot kontroli

  • Inicjatywa kontroli, zawiadomienie kontrolowanego

  • Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

  • Miejsce i czas przeprowadzania czynności kontrolnych

  • Dokumentowanie przebiegu kontroli

W art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: ustawa) postanowiono, że w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: op), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. W takiej sytuacji organy podatkowe jednostek samorządu terytorialnego (jst) w ramach realizacji swoich obowiązków muszą stosować postanowienia działu VI op „Kontrola podatkowa”.

W myśl art. 281 § 2 op celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

[...]

Zofia Wojdylak-Sputowska – audytor wewnętrzny i zewnętrzny środków pochodzących z UE, specjalista w zakresie finansów komunalnych, budżetu jst, podatków i opłat lokalnych, egzekucji administracyjnej.

Arkadiusz Sputowski – audytor wewnętrzny i zewnętrzny środków pochodzących z UE, długoletni pracownik służb podatkowych państwa i samorządu terytorialnego, doświadczony wykładowca i trener.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.