Finanse publiczne

Strona główna » Lipiec 2009 » Kontrola finansowa » Uprawnienia komisji rewizyjnych

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Mirosław Paczocha

Uprawnienia komisji rewizyjnych

Komisja rewizyjna jako jedyna spośród komisji rady gminy jest obligatoryjnie powoływana przez organ stanowiący. Odgrywa ona szczególną rolę w procedurze udzielania absolutorium, ale jej działalność kontrolna jest już w znacznej mierze ograniczona.

Rys. B. Brosz

Komisja rewizyjna pod kilkoma względami różni się od pozostałych komisji rady gminy. Przede wszystkim jest to jedyna komisja obligatoryjna, a więc taka, którą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (jst) musi powołać1. Wszystkie inne komisje - zarówno stałe, jak i doraźne - są fakultatywne. W skład komisji rewizyjnej mogą wchodzić wyłącznie radni, podobnie jak w innych komisjach, jednak w tym przypadku istnieją ograniczenia, które nie dotyczą pozostałych komisji. Mianowicie członkami komisji rewizyjnej nie mogą być przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy. W jej skład muszą wchodzić przedstawiciele wszystkich klubów radnych, które funkcjonują w radzie gminy (art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym - usg).

Niektóre kompetencje komisji rewizyjnej, w tym przede wszystkim jej kompetencje kontrolne, są wprost określone w usg. To właśnie przy pomocy komisji rewizyjnej rada gminy kontroluje wójta, gminne jednostki organizacyjne oraz jednostki pomocnicze gminy (sołectwa, dzielnice, osiedla)2. Komisja ta wykonuje także inne zadania w zakresie kontroli, zlecone jej przez radę gminy (art. 18a ust. 4 zd. 1 usg). Ustawa przyznaje komisji rewizyjnej również pewne kompetencje opiniodawcze i wnioskowe. Opiniuje ona wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi (art. 18a ust. 3 usg). Wydaje również opinię o wniosku dotyczącym przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta z innej przyczyny niż nieudzielenie mu absolutorium (art. 28b ust. 2 usg).

Procedura absolutoryjna

Komisja rewizyjna jest wewnętrznym organem rady gminy i pełni wobec niej funkcje pomocnicze. Posiada, co prawda, pewne własne, ustawowo określone kompetencje, jednak są one ściśle powiązane z zadaniami organu stanowiącego. Szczególna rola przypada komisji rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej. Komisja ta jest ustawowo zobligowana do zaopiniowania wykonania budżetu gminy. Podkreślić przy tym trzeba, że przedmiotem opinii nie jest przedstawione przez wójta sprawozdanie z wykonania budżetu, lecz samo wykonanie budżetu. A zatem komisja musi wydać opinię o wykonaniu budżetu, a nie o sprawozdaniu z jego wykonania. Sprawozdanie to będzie jednym z istotnych materiałów, na podstawie których komisja oceni realizację budżetu, jednak jej rozstrzygnięcia nie powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o ten dokument. Komisja rewizyjna powinna przeanalizować wykonanie budżetu także na podstawie przeprowadzonych kontroli.

[...]

Autor jest radcą prawnym, członkiem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, autorem wielu artykułów i glos dotyczących finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.