Finanse publiczne

Strona główna » Kwiecień 2019 » Kontrola finansowa » Omówienie wybranych paragrafów dochodowych (cz. 1)

Brosz o finansach

Styczeń 2020

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Omówienie wybranych paragrafów dochodowych (cz. 1)

Usystematyzowanie poszczególnych źródeł dochodów według paragrafów klasyfikacji budżetowej umożliwia jednostkom prawidłowe sporządzenie sprawozdań budżetowych. Kluczem do przyporządkowania dochodu do odpowiedniego paragrafu jest analiza brzmienia paragrafów i objaśnień podanych w załączniku do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Rys. B. Brosz

W załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych określono klasyfikację paragrafów dochodów, przychodów oraz środków, a także objaśnienia do wielu paragrafów. W artykule zaprezentowano pierwszą część omówienia paragrafów wymienionych w tym załączniku (skupiono się przede wszystkim na paragrafach, których stosowanie może być najbardziej problematyczne dla jednostek samorządu terytorialnego – dalej: jst).

  • 001 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Paragraf ten obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Paragraf ten obejmuje również wpływy z podatku dochodowego, pobieranego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, o którym mowa w art. 30c wymienionej ustawy.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dalej: udjst) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi:

– dla gmin – 39,34% wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy;
– dla powiatów – 10,25% wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu;
– dla województw – 1,60% wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze województwa.

  Dochody z tego tytułu w poszczególnych jst są ujmowane w następujących rozdziałach:

– 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”;
– 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”;
– 75623 „Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”.

  • 002 „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych”

Zgodnie z udjst wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi:

– dla gmin – 6,71% wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy;
– dla powiatów – 1,40% wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu;
– dla województw – 14% wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze województwa.

Dochody z tego tytułu w poszczególnych jst są ujmowane w następujących rozdziałach: 75621, 75622 i 75623.

  • 031 „Wpływy z podatku od nieruchomości”

Wpływy z podatku od nieruchomości to źródło dochodów gmin i miast na prawach powiatu, pobieranych na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: upol). Przedmioty opodatkowania wskazane w ustawie to: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stawki podatku od nieruchomości dla poszczególnych kategorii podlegających opodatkowaniu ustala organ stanowiący. Dochody z tego tytułu ujmowane są w rozdziałach:

– 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”;
– 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”.

  • 032 „Wpływy z podatku rolnego”

Wpływy z podatku rolnego to źródło dochodów gmin i miast na prawach powiatu, pobieranych na podstawie ustawy o podatku rolnym. Wysokość podatku jest uzależniona od ceny kwintala żyta, na którą ma wpływ organ stanowiący gminy. Zgodnie z art. 6 ust. 3 wymienionej ustawy rada gminy – jako organ stanowiący – jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta.

Wpływy z podatku rolnego są ujmowane w rozdziałach 75615 i 75616.

  • 033 „Wpływy z podatku leśnego”

Wpływy z podatku leśnego to źródło dochodów gmin i miast na prawach powiatu, pobieranych na podstawie ustawy o podatku leśnym. Wysokość stawki podatku jest ustalana na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, na którą ma wpływ organ stanowiący gminy. Zgodnie z art. 4 ust. 5 wymienionej ustawy rada gminy – jako organ stanowiący – jest uprawniona do obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna.

Wpływy z podatku leśnego są ujmowane w rozdziałach 75615 i 75616.

  • 034 „Wpływy z podatku od środków transportowych”

Zasady ustalania i poboru podatku od środków transportowych uregulowano w upol. Stawki podatku są uzależnione od rodzaju środka transportu podlegającego opodatkowaniu oraz od dopuszczalnej masy całkowitej. Zgodnie z art. 10 wymienionej ustawy rada gminy określa w drodze uchwały wysokość stawek podatku, z tym że roczna stawka podatku nie może przekroczyć maksymalnych stawek wynikających z tej ustawy.

Wpływy z podatku od środków transportowych są ujmowane w rozdziałach 75615 i 75616.

[...]

Autorki są specjalistkami z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.