Finanse publiczne

Strona główna » Kwiecień 2017 » Budżet i podatki » Podatek VAT w pytaniach i odpowiedziach

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Joanna Rudzka

Podatek VAT w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Joanna Rudzka – doświadczony szkoleniowiec, doradca podatkowy specjalizujący się w rozliczeniach jst.

Szkoła podpisała umowę sponsoringu, na mocy której sponsor dostarcza stroje sportowe dla uczniów, szkoła zaś zobowiązuje się do powieszenia w hali sportowej banera reklamującego sponsora oraz do eksponowania jego logo przy każdych rozgrywkach sportowych przez 2 lata. Czy w związku z tym po centralizacji na szkole ciążą jakieś obowiązki z tytułu VAT?

Umowa sponsoringu może rodzić obwiązki w zakresie VAT, jeżeli jednostka działa jako podatnik, a umowa jest podstawą wykonywania usługi lub sprzedaży towarów. W art. 15 ust. 6 ustawy o VAT ustanowiono, że za podatników VAT nie uznaje się organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Opodatkowaniu podlega w szczególności odpłatna dostawa towarów (zdefiniowana w art. 7 ustawy o VAT jako przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel) oraz odpłatne świadczenie usług. Zgodnie z poglądem ukształtowanym przez orzecznictwo z usługą mamy do czynienia (w dużym uproszczeniu) wówczas, gdy wystąpią łącznie następujące elementy: świadczący, beneficjent, świadczenie, wynagrodzenie (niekoniecznie w pieniądzu), związek wynagrodzenia ze świadczeniem. W związku z tym, jeśli sponsor za swoje świadczenie oczekuje świadczenia wzajemnego szkoły (jakiejś czynności mogącej stanowić zapłatę w naturze), czynność ta podlega opodatkowaniu. Mamy bowiem wówczas do czynienia z tzw. umową barterową (wzajemną i odpłatną).

W opisanym przypadku szkoła świadczy de facto usługę reklamową. Należy zatem określić jej wartość (najlepiej określić w umowie zarówno wartość strojów sportowych, jak i wartość usługi), rozliczyć obrót dla potrzeb VAT oraz obowiązkowo wystawić fakturę (gdyż sponsorem jest firma).


Czy istnieje generalne zobowiązanie do odliczania VAT? Czy jednostka może zaniechać odliczania tego podatku?

Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista. Generalnie możliwość odliczenia podatku naliczonego jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. W art. 86 ustawy VAT ustanowiono, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Żaden przepis ustawy o VAT nie obliguje podatnika do dokonywania odliczeń. Obowiązkowe jest jedynie zapłacenie podatku należnego.

Z drugiej jednak strony należy zauważyć, że jednostka odpowiada za oszczędne gospodarowanie środkami. W skrajnym przypadku brak odliczenia VAT może być zaklasyfikowany jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych (na podstawie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.