Finanse publiczne

Strona główna » Kwiecień 2010 » Kontrola finansowa » Sprawozdanie Rb-28S

Brosz o finansach

Lipiec 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Sprawozdanie Rb-28S

  • Zasady sporządzenia sprawozdania
  • Zakres sprawozdania
  • Kolumna "Zaangażowanie"
  • Kolumna "Wykonanie"
  • Kolumny dotyczące zobowiązań

Sprawozdania budżetowe za okresy sprawozdawcze 2010 roku sporządzane są przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) po raz pierwszy na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej: rozporządzenie). Zostało ono wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ufp).

Podmiotami zobowiązanymi do składania sprawozdania Rb-28S są przewodniczący zarządów jst oraz kierownicy jednostek organizacyjnych podległych jst (terminy składania sprawozdań przedstawia tabela).

Kierownicy jednostek organizacyjnych sporządzają na podstawie ksiąg rachunkowych sprawozdania jednostkowe i przekazują je do zarządu jst1. Na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki podległe oraz sprawozdania jednostkowego jst (jako jednostki budżetowej i jako organu) zarząd sporządza sprawozdanie zbiorcze, które przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej (RIO). Należy zaznaczyć, że jednostki otrzymujące sprawozdania są zobowiązane do sprawdzenia ich pod względem formalno-rachunkowym, mogą też kontrolować ich poprawność merytoryczną. Takie uprawnienie ma na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w sprawozdaniach jednostkowych jeszcze przed włączeniem ich do sprawozdań łącznych czy zbiorczych.

Nowością jest przekazywanie sprawozdania przez jednostki budżetowe do zarządu jst zarówno w formie dokumentu, jak i w formie pliku bazy danych w terminie 10 dni po upływie okresu sprawozdawczego. W tym terminie sporządzane są również sprawozdania za grudzień i styczeń.

Zgodnie z § 17 pkt 1 załącznika nr 39 do rozporządzenia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jst przekazują do RIO korekty sprawozdania Rb-28S oraz skorygowane dane w formie elektronicznej w ciągu 5 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

Zasady sporządzenia sprawozdania

Sprawozdanie Rb-28S należy sporządzić w sposób czytelny i trwały. Podpisy składa się odręcznie na każdym formularzu, w przeznaczonym do tego miejscu, a ponadto umieszcza się pieczątki imienne osób podpisujących sprawozdania.

[...]

Autorki są ekonomistkami, pracownikami państwowej jednostki budżetowej, specjalistkami z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.