Finanse publiczne

Strona główna » Grudzień 2018 » Kontrola finansowa » Proces przeprowadzania inwentaryzacji

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Jarosław Jurga

Proces przeprowadzania inwentaryzacji

Inwentaryzacja stanowi podstawowe narzędzie pozwalające na właściwe zamknięcie ksiąg rachunkowych. Należy zatem dopilnować, aby proces ten został przeprowadzony rzetelnie i umożliwiał tym samym zweryfikowanie stanu ewidencyjnego ze stanem rzeczywistym, rozliczenie osób odpowiedzialnych czy wykrycie nieprawidłowości w gospodarowaniu majątkiem jednostki.

Inwentaryzacja to zespół czynności, których celem jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki na określony moment (dzień) i porównanie tego stanu ze stanem ewidencyjnym (księgowym). Efektem właściwie przeprowadzonej inwentaryzacji jest przedstawienie w sprawo­zdaniu finansowym prawidłowego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, w tym rzeczywistego wyniku finansowego. Należy pamiętać, że zapisy ustawy o rachunkowości (dalej: uor) zawierają ogólne wskazania dotyczące inwentaryzacji. Czynności związane z przeprowadzeniem procesu inwentaryzacji mogą być zgodne z przebiegiem działań przedstawionych na schemacie.

Etap 1: weryfikacja dokumentacji związanej z inwentaryzacją

Sprawdzenie zapisów dokumentujących obszar inwentaryzacji polega na weryfikacji posiadanej dokumentacji. Konsekwencją tej procedury może być aktualizacja dokumentacji bądź pozostawienie przyjętych rozwiązań bez zmian. W przypadku braku dokumentacji opisującej proces inwentaryzacji należy przyjąć zasady inwentaryzacji w drodze zarządzenia kierownika jednostki.

Przyjęte w jednostce uregulowania dotyczące inwentaryzacji powinny umożliwić w szczególności:

1) ustalenie rzeczywistego stanu aktywów objętych i nieobjętych bieżącą ewidencją księgową, co warunkuje prawidłowość sprawozdania finansowego i wyniku finansowego;
2) ocenę zgodności rzeczywistych stanów aktywów z tymi wykazanymi w ewidencji księgowej oraz ujawnienie różnic między nimi (niedoborów, szkód, nadwyżek);
3) wyjaśnienie przyczyn powstania różnic i ich rozliczenie, w tym stworzenie podstaw do rozliczenia osób odpowiedzialnych za powierzone im składniki majątku;
4) ocenę stanu jakościowego i gospodarczej przydatności składników aktywów;
5) przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce aktywami.

Etap 2: wniosek o wydanie zarządzenia w sprawie inwentaryzacji

Zasadniczo osobą inicjującą proces inwentaryzacji jest główny księgowy jednostki. Powinien on być zobowiązany – na mocy uregulowań wewnętrznych – do sporządzenia wniosku o wydanie zarządzenia w sprawie inwentaryzacji. Wniosek powinien określać:

1) rodzaj inwentaryzacji;
2) zakres inwentaryzacji;
3) skład zespołu spisowego;
4) termin inwentaryzacji.

W praktyce główny księgowy – poza wnioskiem o przeprowadzenie inwentaryzacji – opracowuje również projekt zarządzenia w sprawie inwentaryzacji, stanowiący załącznik do omawianego wniosku.

[...]

Autor jest ekonomistą i certyfikowanym księgowym posiadającym wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.