Finanse publiczne

Strona główna » Grudzień 2018 » Prawo » Budynek czy budowla – ustalenie podatku od nieruchomości

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Joanna Rudzka

Budynek czy budowla – ustalenie podatku od nieruchomości

W wyroku z 13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nie można uznać za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, ponieważ argumentacja funkcjonalna nie może służyć zwiększeniu powinności jednostek. Niedawny wyrok NSA zdaje się jednak wskazywać, że wytyczne Trybunału nie w każdym przypadku będą miały zastosowanie.

Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) wydał 8 maja 2018 r. orzeczenie (II FSK 1281/16) w sprawie traktowania budowli na cele ustalenia podatku od nieruchomości. NSA zgodził się z organem podatkowym (tu: samorządowym), że takie obiekty jak silos do cukru z wieżą operacyjną, studnia głębinowa, studzienka betonowa, osadnik radialny wraz z pompownią oraz osadnik wód spławiakowych – stanowią budowle i nie mogą w związku z tym podlegać korzystniejszemu opodatkowaniu przewidzianemu dla budynków. Sąd potwierdził tym samym klasyfikację dokonaną przez organ podatkowy, opierając swe wnioski na analizie elementów funkcjonalnych tych obiektów budowlanych – przeznaczenia, wyposażenia oraz sposobu i możliwości wykorzystania ich jako całości.

Co ciekawe, NSA uznał, że w rozpatrywanej sprawie nie ma zastosowania orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego (dalej: TK lub Trybunał) z 13 grudnia 2017 r. (SK 48/15). Trybunał podkreślał w nim, że nie można uznać za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, gdyż w żadnym wypadku argumentacja funkcjonalna, w tym celowościowa, nie może służyć zwiększeniu powinności jednostek.

Oś sporu

Sprawa rozpatrywana przez NSA dotyczyła spółki, która złożyła wnioski o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości, wynikającej m.in. z nieprawidłowego opodatkowania silosu i innych obiektów jako budowli, podczas gdy obiekty te zdaniem spółki stanowiły budynki w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: upol). Burmistrz wydał decyzję, w której stwierdził nadpłatę w podatku od nieruchomości, lecz niższą niż dochodzona przez spółkę, i w konsekwencji odmówił stwierdzenia nadpłaty w pozostałej części. Organ, mając na uwadze opinię biegłego, zakwalifikował wymienione obiekty jako budowle zdefiniowane w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane (dalej: pr. bud.).

Samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję i podkreśliło, że organ podatkowy – mając na uwadze funkcje, przeznaczenie oraz sposób wykorzystania spornego obiektu – prawidłowo wskazał, że silos nie może zostać uznany za budynek, skoro jego konstrukcja wykracza poza ustawowo wskazane elementy budynku. Z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynikało bowiem, że silos jest zbiornikiem funkcjonalnie i konstrukcyjnie przystosowanym do składowania materiałów sypkich (cukru) i jako zbiornik – obiekt wskazany wprost w art. 3 pkt 3 pr. bud. – stanowi budowlę.

W skardze spółka zarzucała dokonanie rozszerzającej wykładni przepisów upol w powiązaniu z pr. bud., polegającej na wprowadzeniu dodatkowej (nieprzewidzianej w ustawie) funkcjonalnej przesłanki dla uznania danego obiektu za budynek, a w konsekwencji na uznaniu, że silos do cukru z wieżą operacyjną podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowla, mimo że spełnia przesłanki przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 upol. Spółka podkreśliła, że w przywołanym przepisie nie wskazuje się przesłanki „funkcji obiektu” jako elementu przesądzającego o uznaniu danego obiektu za budynek albo obiekt, który budynkiem nie jest. Zdaniem spółki stanowisko organów prowadzi do zmiany zakresu przedmiotu opodatkowania przewidzianego ustawą i do zwiększenia obciążeń podatkowych spółki.

[...]

Autorka jest doradcą podatkowym specjalizującym się w rozliczeniach jst. Prowadzi kancelarię Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej (jrudzka@podatkisamorzadu.pl, www.podatkisamorzadu.pl).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.