Finanse publiczne

Strona główna » Grudzień 2017 » Rachunkowość » Zakres informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

Brosz o finansach

Styczeń 2019

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Janina Bielak

Zakres informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

Na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont zakres sprawozdania finansowego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego rozszerzono o „Informację dodatkową”. Szczegółowo omawiamy sposób prezentowania danych w tej części sprawozdania.

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości) informacja dodatkowa składa się z dwóch części obejmujących „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego” oraz „Dodatkowe informacje i objaśnienia”. W załączniku tym podano również wymagany szczegółowy zakres informacji dodatkowej. Należy jednak pamiętać, że jednostki mogą (a nawet powinny, jeżeli zajdą ku temu przesłanki) rozszerzać ten zakres o inne dane i objaśnienia, istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Pierwsza część informacji dodatkowej „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego” obejmuje w szczególności:

1) podstawowe informacje o jednostce (nazwę, siedzibę, adres) oraz o przedmiocie działalności jednostki;

2) wskazanie okresu sprawozdawczego oraz informacji, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;

3) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).

W przypadku sprawozdania łącznego omówienie podstawowego przedmiotu działalności jednostki należy odpowiednio dostosować do tego sprawozdania, ogólnie opisując podstawowy przedmiot działalności np. jst.

Odnosząc się do omówienia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, należy przypomnieć, że zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) przez przyjęte zasady (politykę) rachunkowości rozumie się wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą lub – w przypadku jednostek zobowiązanych do stosowania rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości – dopuszczone tym rozporządzeniem. Niecelowe jest zatem opisywanie we wprowadzeniu do sprawozdania takich zasad wyceny oraz ustalania wyniku finansowego, które są obligatoryjne (co do których jednostce nie pozostawiono prawa wyboru). Należy natomiast opisać takie zasady, które wynikają ze specyfiki i rodzaju prowadzonej działalności i które zostały wybrane przez daną jednostkę.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dane zawarte w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia” są niezbędne dla lepszego zrozumienia sprawozdania finansowego. Ich prezentacja ma na celu spełnienie wymogu przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego. Należy podkreślić, że dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią liczbowo-opisowe uzupełnienie i uszczegółowienie, a nie powtórzenie danych wykazanych w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego (bilansie, rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu). Sposób prezentacji dodatkowych informacji i objaśnień zależy od wyboru jednostki. Można przyjąć formę opisową, tabelaryczną czy też mieszaną, uwzględniając przy tym jednak formę prawną tej części sprawozdania.

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują ponad 20 pozycji. Poniżej zostaną szczegółowo omówione najistotniejsze z nich.

[...]

Autorka jest biegłym rewidentem, doradcą ekonomicznym w Departamencie Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.