Finanse publiczne

Strona główna » Grudzień 2017 » Budżet i podatki » VAT od nieodpłatnie przekazanych publikacji

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Joanna Rudzka

VAT od nieodpłatnie przekazanych publikacji

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych jednostka (jako wydawca i jednostka podlegająca Wydziałowi Ochrony Środowiska urzędu marszałkowskiego) jest zobowiązana do nieodpłatnego przekazywania uprawnionym bibliotekom tzw. obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych, w ilościach określonych przez przepisy ww. ustawy. Poza egzemplarzami obowiązkowymi jednostka przekazuje także nieodpłatnie publikacje własne (zarówno egzemplarze archiwalne, jak i bieżące) następującym podmiotom:

  • autorom publikowanych książek, artykułów i ilustracji (egzemplarze autorskie);

  • pracownikom jednostki (egzemplarze dla celów szkoleniowych i dydaktycznych);

  • osobom fizycznym i instytucjom (nagrody, egzemplarze dla celów promocyjnych i edukacyjnych);

  • członkom (osobom fizycznym) rad programowych i redakcyjnych wydawnictw (egzemplarze dla celów promocyjnych);

  • członkom (osobom fizycznym) regionalnej rady ochrony przyrody (egzemplarze dla celów promocyjnych i edukacyjnych);

  • osobom fizycznym i instytucjom (egzemplarze sfinansowane lub współfinansowane z innych źródeł, przekazywane nieodpłatnie na podstawie podpisanych umów).

W wyniku centralizacji VAT jednostka została objęta od 1 stycznia 2017 r. systemem rozliczeń VAT. Jako wydawca pomniejsza podatek należny o podatek naliczony z faktur kosztowych dotyczących wydawanych publikacji. W jaki sposób prawidłowo dokumentować dla celów podatkowych operacje nieodpłatnego przekazania egzemplarzy? Czy należy je udokumentować fakturą wewnętrzną, czy też w jakiś inny sposób? Jakie konsekwencje w podatku od towarów i usług powodują powyższe operacje?

Odpowiada: Joanna Rudzka

Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) podatnik – w momencie nabycia towarów oraz usług – określa, czy będą one wykorzystywane w prowadzonej przez niego działalności opodatkowanej. W konsekwencji podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy występuje związek pomiędzy poniesionymi wydatkami a czyn­nościami opodatkowanymi, wykonywanymi z tytułu prowadzonej działalności.

Ponieważ w pytaniu nie podano wystarczających informacji o rozliczeniach jednostki, zakładam, że generalnie wykonuje ona czynności mieszczące się w zakresie działalności gospodarczej, opodatkowane VAT. Wydawnictwo publikuje zatem i sprzedaje za wynagrodzeniem książki lub czasopisma, co oznacza, że publikacje te podlegają opodatkowaniu VAT (według odpowiednich stawek) i w związku z tym jednostka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przekazywanie egzemplarzy nieodpłatnych jest natomiast zdarzeniem wyjątkowym, głównie związanym z obowiązkiem ustawowym czy promocją prowadzonej działalności. Gdyby bowiem było inaczej i sprzedaż byłaby marginalna, a publikacje służyłyby głównie np. zadaniom zleconym wykonywanym przez podmiot działający jako organ władzy publicznej, to należałoby się najpierw zastanowić nad posiadaniem przez jednostkę prawa do odliczenia podatku naliczonego w ogóle bądź ewentualnie nad zastosowaniem prewspółczynnika VAT.

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania

Zgodnie z art. 7 w związku z art. 5 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega jedynie odpłatna dostawa towarów. Dostawą taką jest również nieodpłatnie przekazanie przez podatnika towarów należących do jego jednostki, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;

2) wszelkie inne darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przepisu tego nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia – jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

[...]

Autorka jest doradcą podatkowym specjalizującym się w rozliczeniach jst. Prowadzi Kancelarię Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.