Finanse publiczne

Strona główna » Grudzień 2017 » Kontrola finansowa » Sporządzanie sprawozdania Rb-40

Brosz o finansach

Styczeń 2019

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Krystyna Gąsiorek

Sporządzanie sprawozdania Rb-40

 • Podmioty składające sprawozdanie

 • Terminy przekazywania sprawozdań przez poszczególne jednostki

 • Najistotniejsze zasady sporządzania sprawozdania

Rys. B. Brosz

Sprawozdanie Rb-401 jest sprawozdaniem kwartalnym, które obrazuje wykonanie określonego w ustawie budżetowej (na dany rok budżetowy) planu finansowego:

 • państwowego funduszu celowego,
 • agencji wykonawczej,
 • instytucji gospodarki budżetowej,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS).

Sprawozdanie sporządza się w zakresie danych i w szczegółowości nie mniejszych niż wynikające z ustawy budżetowej.

Należy mieć na uwadze, że jeśli państwowy fundusz celowy, agencja wykonawcza lub instytucja gospodarki budżetowej zostaną utworzone w ciągu roku budżetowego, sprawozdanie Rb-40 sporządza się zgodnie z przyjętym planem finansowym na dany rok budżetowy.

Podmioty składające sprawozdanie

Do sporządzania i przekazywania sprawozdania Rb-40 są zobowiązani:

 • dysponenci państwowych funduszy celowych,
 • właściwy organ agencji wykonawczej,
 • dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej,
 • Prezes ZUS.

Przed przekazaniem do Ministerstwa Finansów sprawozdanie

Rb-40 sporządzane przez agencję wykonawczą powinno być parafowane przez ministra nadzorującego działalność danej agencji wykonawczej. Sprawozdanie Rb-40 sporządzane przez instytucję gospodarki budżetowej powinno być wcześniej parafowane przez organ wykonujący funkcje organu założycielskiego. Z kolei sprawozdanie Rb-40 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: PFRON) i Funduszu Zapasów Interwencyjnych powinno być parafowane przed przekazaniem odpowiednio przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i ministra właściwego do spraw energii. Parafowanie odbywa się poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego z zastosowaniem certyfikatów wydanych przez Narodowy Bank Polski (dalej: NBP) z wykorzystaniem urządzeń wskazanych przez NBP w ramach świadczenia:

1) usługi obsługi rachunków bankowych;
2) usługi certyfikacyjnej dla Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

Sprawozdanie przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

Obowiązujące terminy

Poszczególne kategorie jednostek zobligowanych do przekazania sprawozdania Rb-40 powinny dopełnić tego obowiązku w określonych terminach:

1) dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych) przekazują sprawozdanie do Ministerstwa Finansów (Departamentu Budżetu Państwa) nie później niż 30 dni po upływie okresu sprawo­zdawczego, a sprawozdanie za czwarty kwartał – o 30 dni później. Dane ze sprawozdań kwartalnych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów do Najwyższej Izby Kontroli (dalej: NIK);

2) Prezes Funduszu Zapasów Interwencyjnych przekazuje sprawo­zdanie do ministra właściwego do spraw energii nie później niż 23 dni po upływie okresu sprawozdawczego, a sprawozdanie za czwarty kwartał – o 30 dni później. Minister właściwy do spraw energii przekazuje natomiast sprawozdanie do Ministerstwa Finansów (Departamentu Budżetu Państwa) nie później niż 30 dni po upływie okresu sprawozdawczego, a sprawozdanie za czwarty kwartał – o 30 dni później. Dane ze sprawo­zdań kwartalnych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów do NIK;

3) Prezes Zarządu PFRON przekazuje sprawozdanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego nie później niż 23 dni po upływie okresu sprawo­zdawczego, a sprawozdanie za czwarty kwartał – o 30 dni później. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przekazuje natomiast sprawozdanie do Ministerstwa Finansów (Departamentu Budżetu Państwa) nie później niż 30 dni po upływie okresu sprawo­zdawczego, a sprawozdanie za czwarty kwartał – o 30 dni później. Dane ze sprawozdań kwartalnych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów do NIK;

[...]

Autorka jest ekspertem z dziedziny klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.