Finanse publiczne

Strona główna » Grudzień 2013 » Budżet i podatki » Opodatkowanie dochodów radnych

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Aleksander Gniłka

Opodatkowanie dochodów radnych

Wyjaśniamy, na jakich warunkach diety i podróże radnych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, kiedy koszt korzystania przez radnego z telefonu można uznać za zwolniony z opodatkowania i jakie są obowiązki płatników w związku ze świadczeniami udzielanymi radnym.

Wynagrodzenia otrzymywane przez radnych wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, m.in. za uczestniczenie w spotkaniach komisji, zasadniczo podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przez wynagrodzenie otrzymywane przez radnych ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) rozumie wszelkie wypłaty związane z prowadzeniem przez nich tego rodzaju działalności. W art. 10 updof określono źródła przychodów dla celów opodatkowania i jednym z nich jest działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2).

Obowiązki społeczne lub obywatelskie

Z art. 13 pkt 5 updof wynika, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. We wskazanym pkt 7 art. 13 mowa jest o przychodach otrzymywanych przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, niezależnie od sposobu powoływania tych osób.

Obowiązki społeczne i obywatelskie realizowane są w ramach czynności i zadań związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych, w tym funkcji radnego, posła czy senatora. Są to przede wszystkim obowiązki wynikające z uczestniczenia obywateli w sprawowaniu władzy publicznej (wykonawczej, sądowniczej i ustawodawczej). Dotyczy to również funkcji pełnionych w organizacjach o charakterze społecznym (organizacjach pozarządowych), także w ramach wolontariatu.

O pełnieniu obowiązku obywatelskiego można mówić wtedy, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwa jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych. Natomiast o pełnieniu obowiązku społecznego – gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie.

[...]

Autor jest doradcą podatkowym współpracownikiem firm szkoleniowych, specjalizuje się w podatkach dochodowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.