Finanse publiczne

Strona główna » Grudzień 2010 » Budżet i podatki » Rezerwy budżetowe

Brosz o finansach

Kwiecień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Barbara Fabin

Rezerwy budżetowe

Jednostki sektora finansów publicznych muszą przewidzieć w swoich budżetach rezerwę ogólną, mogą również zaplanować rezerwy celowe. Trzeba przy tym pamiętać, że rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone, pod rygorem naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Rys. B. Brosz

Zarówno w budżecie państwa, jak i w budżetach jednostek samorządu terytorialnego (jst) - gmin, powiatów i województw - tworzone są tzw. rezerwy1 budżetowe stanowiące zastrzeżoną pulę środków finansowych. Mają one zaspokoić ewentualne potrzeby, które mogą się ujawnić w trakcie roku budżetowego. Uelastyczniają dość sztywne zasady gospodarki budżetowej - umożliwiają organom wykonującym budżet państwa i budżety jst sprawną realizację tych budżetów, gdy zajdzie potrzeba poniesienia np. nieprzewidzianego wydatku budżetowego lub wydatku w kwocie przewyższającej planowaną, bez konieczności uruchamiania procedury zmian budżetu przez organy stanowiące.

Rezerwy budżetowe ujmowane są w planie wydatków budżetu w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej, a dysponenci rezerw, wskazani przez ustawodawcę, mogą - w zakresie określonym w ustawie o finansach publicznych (dalej: ufp) - dokonywać zmian w budżetach, które polegają na zmniejszeniu kwoty rezerwy ogólnej lub rezerw celowych i zwiększeniu wydatków budżetowych planowanych w określonej podziałce.

Na gruncie ufp można wyróżnić - zarówno w budżecie państwa, jak i w budżetach jst - rezerwę ogólną (art. 140 ust. 1 i art. 222 ust. 1 ufp) oraz rezerwy celowe (art. 140 ust. 2 i art. 222 ust. 2 ufp).

[...]

Autorka jest członkiem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej i członkiem Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w Krakowie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.