Finanse publiczne

Strona główna » Grudzień 2009 » Budżet i podatki » Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Brosz o finansach

Kwiecień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Piotr Wieczorek

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Polityka rachunkowości jednostki musi uwzględniać zasady ewidencji księgowej operacji związanych z finansowaniem świadczeń alimentacyjnych i kosztów ich obsługi.

Sposób postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zasady przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (dalej: ustawa). Wynikające z tej regulacji zadania należą do zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, co wynika z art. 31 ust. 1 ustawy. Środki finansowe na realizację zadań przewidzianych ustawą pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Trzeba zauważyć, że fundusz alimentacyjny nie stanowi funduszu celowego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp), zatem wydatki ponoszone z funduszu alimentacyjnego powinny być zawarte w planie finansowym zadań zleconych. W związku z tym w polityce rachunkowości należy ustalić zasady ewidencji księgowej związanych z tym zdarzeń i operacji finansowych oraz ująć w księgach rachunkowych:

  • należności od dłużników alimentacyjnych, które będą stanowić (w częściach): dochód własny gminy, zobowiązanie jednostki wobec innej gminy (jeśli dłużnik mieszka w innej gminie niż osoba uprawniona do alimentów) oraz budżetu państwa, jeśli środki wpłyną na rachunek bankowy;
  • wypłaty świadczeń osobom uprawnionym, co wiąże się z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa.

Finansowanie świadczeń i kosztów obsługi

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (dalej: rozporządzenie):

  • świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz alimenty dla osób uprawnionych do odbioru świadczeń alimentacyjnych pokrywane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, sklasyfikowanej w rozdziale 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego";
  • koszty podejmowanych działań wobec dłużników i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, a ponadto są pokrywane w szczególności z dochodów własnych gminy, uzyskanych od dłużnika, tzn. 20% lub 40% kwoty należności, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki inwestycyjne, które mogą być również pokrywane z innych źródeł (pkt 13 objaśnień do sprawozdania finansowo-rzeczowego), z tym że nie istnieją prawne podstawy do ponoszenia przez gminy zwiększonych kosztów obsługi, jeśli takie wystąpią, a ściągalność należności okaże się znikoma.

[...]

Autor jest szkoleniowcem, specjalistą z zakresu rachunkowości budżetowej i gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.