Finanse publiczne

Strona główna » Grudzień 2008 » Kadry i płace » Okresowa ocena urzędników korpusu służby cywilnej

Brosz o finansach

Lipiec 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Rafał Muster

Okresowa ocena urzędników korpusu służby cywilnej

Formalne oceny w korpusie służby cywilnej mają być przeprowadzane cyklicznie, powtarzalnie, nie rzadziej niż raz na dwa lata. Powinny one prowadzić do określenia ścieżki rozwoju zawodowego ocenianych pracowników
i tym samym podnoszenia ich kompetencji.

Korpus służby cywilnej, zgodnie z Konstytucją RP i ustawą z 1998 r. o służbie cywilnej, został powołany do bezstronnego i neutralnego politycznie wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej. Zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest Prezes Rady Ministrów. Urzędnicy służby cywilnej są zatrudnieni m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ministerstwach, urzędach centralnych oraz urzędach wojewódzkich. W uzasadnieniu wprowadzenia formalnego systemu ocen urzędników służby cywilnej zwrócono uwagę na potrzebę zarządzania ich potencjałem rozwojowym. Jako cel przeprowadzania tego typu ocen wskazano:

  1. podnoszenie jakości i efektywności pracy,
  2. informowanie o ocenie pracy,
  3. zwiększenie poziomu motywacji,
  4. umożliwienie przełożonym podejmowania racjonalnych decyzji personalnych i kadrowych, w tym planowania ścieżek kariery zawodowej i indywidualnego programu rozwoju zawodowego,
  5. zdobycie dodatkowych informacji do opracowania planu szkoleń.

Kryteria oceny

Urzędnicy służby cywilnej oceniani są - zgodnie z obowiązującymi przepisami - na podstawie kryteriów określonych w stosownym rozporządzeniu1. Każdego urzędnika dotyczy pięć kryteriów obligatoryjnych oraz od trzech do pięciu kryteriów dodatkowych (tabela 1), wybieranych przez bezpośredniego przełożonego.

[...]

Autor jest doktorem socjologii, pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego, trenerem w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.