Finanse publiczne

Strona główna » Czerwiec 2015 » Rachunkowość » Skonsolidowany bilans jst

Brosz o finansach

Luty 2020

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Agnieszka Jeżewska

Skonsolidowany bilans jst

Procedury konsolidacyjne w praktyce powodują wiele trudności. Ich źródłem jest nie tylko złożona struktura jst, ale też wielość czynności związanych z konsolidacją. Z pewnością pomocne są przemyślane zapisy polityki rachunkowości dotyczące sporządzania bilansu skonsolidowanego lub odpowiedniego zarządzenia. Przedstawiamy etapy procesu konsolidacji.

Rys. K. Panek

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst), zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (dalej: rozporządzenie), zobowiązane są do sporządzania skonsolidowanego bilansu. Przy sporządzaniu tego sprawozdania obowiązują regulacje rozdziału 6 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) z uwzględnieniem wytycznych rozporządzenia w zakresie:


 • założenia, że jst stanowi jednostkę dominującą;
 • wzoru skonsolidowanego bilansu (załącznik nr 10 do rozporządzenia);
 • możliwości rozszerzenia zakresu informacji przekazywanych sprawozdaniem finansowym przez zwiększenie szczegółowości w stosunku do standardowego wzorca bilansu skonsolidowanego (uznaniowo).

Procedury konsolidacyjne w praktyce są obarczone wieloma trudnościami. Dobrym rozwiązaniem organizacyjnym jest wprowadzenie w jednostce odpowiednich instrukcji postępowania, np. w zapisach polityki rachunkowości lub w corocznym zarządzeniu w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu. Takie wewnętrzne akty prawne skutecznie niwelują wiele wątpliwości co do operacyjno-technicznych, organizacyjnych, prawnych i finansowych aspektów przygotowania skonsolidowanego bilansu. Ponadto usprawniają cały proces prac nad sprawozdaniem i uprawdopodobniają pozytywny ich skutek, czyli wiarygodność bilansu.

Procedury szczegółowo powinny określać:

 • wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem,
 • dokumentację konsolidacyjną,
 • definicje, interpretacje, słowniczek pojęć,
 • metodę konsolidacji,
 • sposób dokonywania wyłączeń,
 • terminy sporządzania i przekazania bilansu,
 • odbiorców bilansu,
 • osoby odpowiedzialne za sporządzenie,
 • wszelkie inne informacje pomocne przy sporządzaniu skonsolidowanego bilansu.

Jednostka samorządu terytorialnego jako jednostka dominująca obejmuje skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym dane jednostek zależnych – z wykorzystaniem metody konsolidacji pełnej – oraz dane jednostek współzależnych niebędących spółkami handlowymi – z wykorzystaniem metody konsolidacji proporcjonalnej. Udziały w jednostkach stowarzyszonych i w jednostkach współzależnych będących spółkami handlowymi wykazuje się metodą praw własności.

Przy stosowaniu metody konsolidacji pełnej w pierwszej kolejności sumuje się kwoty poszczególnych pozycji bilansów jednostki dominującej i jednostek zależnych, bez względu na udział jednostki dominującej we własności jednostek zależnych. Po sumowaniach przeprowadza się korekty i wyłączenia konsolidacyjne, o których mowa w art. 60 uor.

Wyłączenia transakcyjne przy skonsolidowanym bilansie

Celem wyłączeń transakcyjnych przy sporządzaniu skonsolidowanego bilansu jst jest przedstawienie grupy jako jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że w skonsolidowanym sprawozdaniu jst powinny być ujęte tylko te wartości, które zostały osiągnięte/poniesione w wyniku transakcji z jednostkami nienależącymi do grupy objętej tym sprawozdaniem.

[...]

Autorka jest finansistą, planistą, ekspertem w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.