Finanse publiczne

Strona główna » Czerwiec 2009 » Kontrola finansowa » Jak wypełniać sprawozdanie Rb-N

Brosz o finansach

Kwiecień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Krystyna Gąsiorek

Jak wypełniać sprawozdanie Rb-N

W odpowiedzi na wątpliwości jednostek sektora finansów publicznych dotyczące sporządzania sprawozdania Rb-N według nowego wzoru Ministerstwo Finansów wydało szereg wyjaśnień. Na ich podstawie pokazujemy, jak prawidłowo wypełniać Rb-N.

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N- jest sporządzane na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (DzU nr 115, poz. 781 ze zm.; dalej zwane rozporządzeniem). Od półtora roku, czyli od pierwszego kwartału 2008 r., sporządza się je na nowych wzorach i według nowych zasad. Ponieważ wiele jednostek sektora finansów publicznych (jsfp) miało z tym problemy, w szczególności dotyczące ujmowania poszczególnych dłużników w odpowiednich kolumnach czy też przyporządkowania danych do poszczególnych wierszy wzoru sprawozdania, Ministerstwo Finansów wyjaśniło niektóre wątpliwości (wyjaśnienia dostępne są na stronach RIO).

Zasady sporządzania sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie Rb-N składa się z dwóch części:

  1. część A - Należności oraz wybrane aktywa finansowe,
  2. część B - Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

W części A sprawozdania wykazujemy wartość nominalną należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki na koniec danego okresu sprawozdawczego według tytułów (układ przedmiotowy) oraz według grup dłużników (układ podmiotowy). Należy zwrócić uwagę, że w pozycjach sprawozdania odnoszących się do należności według tytułów wykazuje się kwoty należności ogółem, w tym należności długoterminowe. Przez pojęcie "należności długoterminowe" rozumie się te należności, których pierwotny termin spłaty czy wykupu jest dłuższy niż rok.

Do określenia wartości nominalnej należności według poszczególnych tytułów należy stosować rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (DzU nr 112, poz. 759). Natomiast przez "pierwotny termin zapadalności" należy rozumieć termin wynikający z umowy, do końca którego dłużnik zobowiązał się spłacić dane zobowiązanie, niezależnie od harmonogramu spłat.

Należy zwrócić uwagę, że wartość należności wykazujemy z pominięciem odpisów aktualizujących (wartość brutto). Natomiast w przypadku upadłości dłużnika wartość należności należy wykazywać w sprawozdaniach do momentu wykreślenia podmiotu z rejestru przedsiębiorców.

Sprawozdanie Rb-N nie dotyczy środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs), dlatego też nie należy ujmować w nim należności tego funduszu ani stanu środków na rachunku zfśs (o czym stanowią zapisy rozporządzenia).

  • Układ przedmiotowy

Układ przedmiotowy sprawozdania przedstawia należności i wybrane aktywa finansowe wynikające z następujących tytułów:

  • papiery wartościowe,
  • pożyczki,
  • gotówka i depozyty,
  • należności wymagalne,
  • pozostałe należności.

1. Papiery wartościowe - wykazuje się tu wartość należności jednostki wynikających z nabytych papierów wartościowych, z wyłączeniem papierów udziałowych oraz praw pochodnych, które zostały dopuszczone do obrotu zorganizowanego. Należy przez to rozumieć m.in. bony, obligacje, certyfikaty depozytowe oraz skrypty dłużne - czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.

[...]

Autorka jest pracownikiem regionalnej izby obrachunkowej, ekonomistką, specjalistką w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.